Plannen en kaders voor klimaatneutraal Heumen aangenomen

In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie, 13 juli 2007, is het uitvoeringsplan voor een klimaatneutraal Heumen besproken en aangenomen. Tevens werd er tijdens de kadernota geld vrijgemaakt voor projecten, én voor een extra werknemer die zich volledig kan gaan bezighouden met onze klimaatneutrale doelstelling.

Het uitvoeringsprogramma Klimaatneutraal Heumen bestaat uit twee delen: Deel 1 gaat over wat de gemeente als organisatie zelf kan doen, en deel 2 over hoe de gemeente de inwoners kan voorlichten, stimuleren en ondersteunen bij grotere en kleinere projecten.

Bovendien werd er uitgebreid gesproken over de kaderstelling voor windenergie op Heumens grondgebied. Met name gaat het dan over rechten en plichten van initiatiefnemers en omwonenden. PvdA/GroenLinks Heumen kan goed verder met de kaders zoals beschreven door het college.

Met bovenstaande kaders en plannen wordt de weg vrij gemaakt voor een breed pallet aan maatregelen in de gemeente om uiteindelijk klimaatneutraal te worden. PvdA/GroenLinks Heumen is daar blij mee, en zal het vervolgtraject zowel in de raad als daarbuiten positief kritisch blijven volgen.

Onderstaand de tekst zoals raadslid Dirk van Rens die namens PvdA/GroenLinks uitsprak over uitvoeringsplan en kaders windenergie.

Lees verder

Heumen zet weer stap op weg naar klimaatneutraliteit in 2050

In de raadsvergadering van donderdag 6 april 2017 besprak de gemeenteraad de zogenaamde routekaart klimaatneutraal 2050. Deze routekaart is het directe gevolg van de motie die de raad afgelopen jaar aannam en het resultaat van de klimaatcafés die eind 2016 werden georganiseerd. Initiatiefnemers voor grootschalige duurzame energie kunnen met deze routekaart in de hand, in ieder geval hun plannen verder ontwikkelen. Rond de zomer zal er een uitvoeringsplan ter bespreking liggen, met concrete plannen en te nemen stappen, voor de komende jaren.  Lees verder

Goed bezocht klimaatcafé aftrap van route naar klimaatneutraal Heumen

De gemeente Heumen wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Klimaatneutraal betekent dat we geen negatieve bijdrage leveren aan het klimaat en dat we de gevolgen van klimaatverandering aanpakken. Daarvoor zijn er in de gemeente al diverse goede initiatieven ontwikkeld om klimaatverandering tegen te gaan. Maar we zijn er nog lang niet. Er is veel voor nodig om klimaatneutraal te worden.

Woensdag 28 september 2016 was in de Muse de aftrap van de gezamelijke route naar klimaatneutraliteit in 2050. De avond was druk bezocht en inspirerend. Aanwezig waren vele inwoners, maar ook een tweetal raadsleden en meerdere politieke volgers van PvdA/GroenLinks Heumen. Tijdens de bijeenkomst is gebrainstormd over welke initiatieven er al zijn en wat we denken nog te kunnen doen. Vele oude en nieuwe ideeën, kansen en initiatieven passeerden de revue. Het vervolg zal bestaan uit soortgelijke avonden, die per thema (landbouw & economie, mobiliteit, water, afval, woningbouw) verdieping zullen geven. Uiteindelijk zullen er concrete acties voortkomen uit deze gesprekken die van Heumen daadwerkelijk een klimaatneutrale gemeente gaan maken.

 

 

Loket Duurzaam Wonen Plus van de gemeente start 10 oktober 2016

Vanaf maandag 10 oktober gaat in Heumen het Loket Duurzaam Wonen Plus van start. Het loket gaat huiseigenaren helpen om hun woning comfortabeler en energiezuiniger te maken. Inwoners kunnen er telefonisch en via e-mail terecht voor advies. Daarnaast houdt het loket iedere donderdagochtend spreekuur in het gemeentehuis in Malden.

Het loket is een aanspreekpunt voor informatie over het verduurzamen van uw eigen huis, zoals het aanschaffen van zonnepanelen of het isoleren van uw woning. Het loket geeft gratis onafhankelijk en persoonlijk advies, informatie over duurzame maatregelen én financieringsmogelijkheden. Ook kunnen inwoners eenvoudig in contact komen met gespecialiseerde lokale bedrijven die de duurzame maatregelen uitvoeren. Lees verder

Nieuwe sportcentrum vol met duurzaamheidsmaatregelen

veldschuurIn de raadsvergadering van 29 september 2016 is gesproken over de businesscase ‘Duurzaamheid-plus’, die het college van B&W liet opstellen op verzoek van de gemeenteraad. Uit deze businesscase bleek dat de standaardbouw al relatief duurzaam is (zeker vergeleken met de huidige Veldschuur), maar dat het veel beter kan, en vooral ook dat deze investering van 9 ton terugverdiend wordt aan lagere energielasten gedurende het gebruik van het nieuwe sportcentrum.

PvdA/GroenLinks Heumen is erg blij met de resultaten van het duurzaamheidsonderzoek, waarmee de nieuwe Veldschuur een GPR van maar liefst 8,9 (op een schaal van 10) krijgt. Een indrukwekkende lijst aan maatregelen, zowel energiebesparend (isolatie, lucht-water-warmtepompen) als energieopwekkend (zonnepanelen) zorgen voor een gasverbruikvermindering van ruim 90% en 20% minder elektriciteit, en 58% minder CO2-uitstoot ten opzichte van de standaardbouw van het nieuwe sportcentrum. Dat zijn toch cijfers waar je mee voor de dag kunt komen. Lees verder

ALV PvdA/GroenLinks van 14 juni 2016

Dinsdag 14 juni 2016 hield PvdA/GroenLinks Heumen haar halfjaarlijkse ALV, dit keer in het Verenigingsgebouw in Overasselt. Verslagen en foto’s volgen, maar de presentatie over de resultaten van de eerste twee jaar en de doelen voor de volgende twee jaar die de fractie gaf is hier te zien.

PvdA/GroenLinks steunt het Heumense ‘fietsplan vol ambitie’

giroheumen2016De fractie van PvdA/GroenLinks Heumen heeft met ontzettend veel genoegen kennis genomen van het raadsvoorstel en het onderliggende kaderstellende plan. Hoewel er altijd ruimte is voor discussie, en er altijd wensen over blijven, kunnen we heel kort zijn als we stellen dat het fietsplan wat nu voorligt goed doordacht is, en bovendien erg volledig, en ambitieus. PvdA/GroenLinks is zeer tevreden met de kaders en ambities, zoals beschreven in de rapportage: fietsveiligheid, bereikbaarheid, directheid, en aantrekkelijkheid.

Het Fietsplan

Over het fietsplan valt veel te zeggen. Het beschrijft de kaders die de gemeente hanteert op fietsbeleid. Uitgangspunt is eenduidigheid, comfort, veiligheid. Waar mogelijk de fietser in de voorrang. De fractie van PvdA/GroenLinks onderschrijft deze kaders volledig. Lees verder

Problemen bij Veilig Thuis reden voor Motie van Zorg

Afgelopen donderdag 21 april 2016, stond Veilig Thuis weer op de raadsagenda. Deze keer omdat in Tiel een motie was aangenomen, die ook in andere Gelderse gemeenteraden werd voorgelegd. Op de dag van de raadsvergadering volgende er negatieve berichtgeving in de krant over Veilig Thuis, gevolgd door een reactie van de directie van Veilig Thuis. Reden voor de raad van Heumen het agendapunt Veilig Thuis breder te bespreken dan alleen de motie van de raad van Tiel. Uiteindelijk diende de gehele raad een motie van zorg in over de situatie bij Veilig Thuis. Lees verder

Heumen streeft naar klimaatneutraliteit in 2050

In de raadsvergadering van 21 april 2016 werd gesproken over een voorstel van het college om Heumen in 2050 energieneutraal te maken. Op initiatief van de fractie van PvdA/GroenLinks heeft de raad besloten om de ambitie ‘Heumen klimaatneutraal 2050‘ te omarmen. Onderstaand de tekst zoals uitgesproken tijdens de vergadering.

Voor ons ligt een degelijke visie op het bereiken van energieneutraliteit in 2050. Ons wordt gevraagd hiermee in te stemmen. Voor een energieneutraal Heumen in 2050 zullen er een aantal stevige resultaten geboekt moeten worden. Het college kiest voor energieneutraal,  wat een resultaatverplichting inhoudt. Wij zouden dit toch graag nog wat uitgebreid zien met een streven. Wij willen streven naar een klimaatneutrale gemeente, wat meer aspecten raakt dan energieneutraal, waar het college op inzet.

Lees verder

Raad van Heumen vraagt om mogelijkheden vluchtelingenopvang te onderzoeken

heumensoordHeumensoord gaat dicht per 2 mei, althans als noodopvang voor vluchtelingen. Vele vluchtelingen hebben hier hun eerste thuis in het min of meer beschaafde Europa gevonden en veel vluchtelingen zijn hier actief zijn geworden en hebben vrienden gevonden. Het zou mooi zijn geweest als een aantal van deze groep had kunnen blijven in een opvanglocatie die iets meer voldoet aan eisen en wensen van privacy, omvang en kwaliteit. Dat kunnen we nu vanuit de gemeente Heumen helaas nog niet bieden.

Wat kunnen we doen, wat zouden we moeten doen. Wij weten niet waar precies behoefte aan is, wij weten niet of er draagvlak in deze gemeente is. Wij hebben het idee dat het draagvlak voor een opvang in onze gemeente groot is, maar zien dat graag getoetst. De opdracht voor het college (motie, raadsvergadering 21 april 2016) ligt in deze lijn: Vraag na waar behoefte aan is en kijk wat onze gemeente kan betekenen en onder welke voorwaarden. Waar kan een opvang, wat voor soorten opvang zouden in onze gemeente kunnen, voor hoe lang is opvang nodig. Lees verder

PvdA/GroenLinks is voor geluidsmaatregelen Hoogenhof mits effectief

In de raadsvergadering van 21 april 2016 heeft PvdA/GroenLinks tegen het initiatiefvoorstel van DGH om direct een geluidswal op de brug te realiseren. De reden van deze tegenstem was de gebrekkige onderbouwing van het voorstel van DGH. Metingen gedaan door belanghebbenden, die ook nog eens niet bekend waren bij onze fractie. De fractie van PvdA/GroenLinks heeft wel voor het voorstel van het college gestemd, om bij de provincie te pleiten voor een snelheidsverlaging op de Ludenlaan. Helaas konden we bij beide stemmingen net geen meerderheid behalen.

Onderstaand de tekst uitgesproken in de raadszaal. Lees verder

Nieuwbouw lagere scholen aan de oostkant van Malden?

vuurvogel maldenIn de raadsvergadering van 31 april 2016 hebben PvdA/GroenLinks en DGH met steun van het CDA een motie ingediend, die het college verzoekt een onderzoek te doen naar meerdere (realistische) mogelijkheden voor het huisvestingsvraagstuk van de drie basisscholen aan de oostkant van Malden, daarbij rekening houdend met (onder andere) kosten, draagvlak en duurzaamheid. De reden om deze motie in te dienen was de veranderde situatie nadat basisschool De Regenboog had aangegeven liever op de huidige locatie in het huidige gebouw te blijven. Onderstaand een uitleg en duiding van de motie en onze gedachten over dit onderwerp. Lees verder

PvdA/GroenLinks stemt in met aankoop gronden Lierseweg

 

lierdalIn de raadsvergadering van 31 maart 2016 heeft de raad gesproken en besloten over de aankoop van de gronden aan de Lierseweg van VOF De Lierseweg. Aan de aankoop van de gronden zijn een aantal andere beslispunten gekoppeld, die met elkaar samenhangen. Met name punt 1, en dan specifiek de voorwaarden die aan het voorstel zijn gehangen, maken het voorstel tot een complex geheel. Onderstaand de tekst uitgesproken door Dirk van Rens tijdens de raadsvergadering.

Strategisch belang

Wat is  het ‘strategische belang’ waarover gesproken wordt in het raadsvoorstel? In de structuurvisie wordt gesproken over het versterken van de natuurwaarden, het Lierdal als groene buffer tussen Molenhoek en Malden en het Lierdal met een recreatieve functie. Wat ons betreft is het aankopen van deze gronden een goed idee, omdat de gemeente daarmee meer invloed krijgt op ontwikkeling van de natuurwaarden, en sneller kan schakelen bij initiatieven van bijvoorbeeld Bos en Kuil en Samen Doen Maakt Mooi en Groen. Aankoop van deze gronden maakt het mogelijk op een samenhangende wijze dit gebied te verbeteren als het gaat om natuurwaarden en de beleefbaarheid daarvan. Tevens wordt het eenvoudiger om stukken pachtgrond in samenhang met deze natuurontwikkeling te verpachten. Dat is wat ons betreft het strategische belang.  Lees verder

Nieuwe Veldschuur iets groter en duurder

In de raadsvergadering van 31 maart 2016 stemde PvdA/GroenLinks in met het raadsvoorstel betreffende de Veldschuur Nieuwe Stijl. Dit raadsvoorstel had een drietal beslispunten, waarover nu dus positief is geoordeeld door de gemeenteraad:

 1. het voorliggende Voorlopig Schetsontwerp voor een nieuw sportcomplex op de locatie van De Veldschuur;
 2. de financiële consequenties van deze keuze waarbij nog niet alle cijfers openbaar op tafel liggen maar het in elk geval duidelijk is dat de jaarlijkse lasten toenemen met 65.000 Euro per jaar gedurende 40 jaar.
 3. Geheimhouding over de ons getoonde achterliggende cijfers.

De stemming ging dus 31 maart nog niet over de woningen, de das, het Multicourt, het aantal woningen of andere onderwerpen die met het huidige terrein van de Veldschuur in verband staan. Onderstaand de tekst die Peter van der Molen in de raadsvergadering uitsprak over dit onderwerp.

Lees verder

Jan van der Leij beëdigd als commissielid

_CSC8435In de raad van 25 februari 2016 is Jan van der Leij beëdigd als commissielid namens PvdA/GroenLinks Heumen. Jan zal zitting nemen in de commissie Algemene Zaken, samen met Peter van der Molen. Daarnaast zal Jan reservelid zijn voor de overige raadscommissies.

Jan van der Leij stelde zich in de verkiezingstijd in 2014 op deze manier voor.

PvdA/GroenLinks stemt tegen wijziging bestemmingsplan Sint Jacobsweg 5

jacobswegplanIn de raadsvergadering van 25 februari 2016 heeft de PvdA/GroenLinks fractie tegen wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Sint Jacobsweg 5 gestemd.

Wanneer de raad had ingestemd met het bestemmingsplan, had zij gestemd voor het slopen van vervallen kassen waarmee ruimte werd gemaakt voor de bouw van één woning en een kwaliteitsimpuls aan de Groene Ontwikkelingszone (voorheen EHS). In de raadsvergadering gaf de PvdA/GroenLinks fractie aan het een sympathiek voorstel te vinden en zeker meerwaarde te zien in kwaliteitsverbetering. We kunnen daarom ook goed begrijpen dat de wethouder dit bestemmingsplan aan de raad heeft voorgelegd.

Tóch heeft de fractie van PvdA/GroenLinks in de dagen voorafgaande aan de vergadering na zorgvuldige afweging de keuze gemaakt om niet in te stemmen met het gewijzigde bestemmingsplan.  Lees verder

PvdA/GroenLinks wil eindelijk échte aandacht voor duurzaamheidsparagraaf

In de raadsvergadering van 25 februari 2016 sprak raadslid Dirk van Rens in over de duurzaamheidsparagraaf. De duurzaamheidsparagraaf is een hoofdstuk dat in ieder raadsvoorstel in de gemeente Heumen staat. Binnen deze paragraaf worden de voors en tegens van een raadsvoorstel besproken, zodat raadsleden dit mee kunnen nemen in hun beslissing.  Helaas gebeurt het, zo concludeert de fractie van PvdA/GroenLinks halverwege de raadsperiode 2014 – 2018, nog te vaak dat de duurzaamheidsparagraaf ontbreekt, of te vrijblijvend wordt ingevuld. Wat de fractie van PvdA/GroenLinks Heumen betreft, worden raadsvoorstellen die na 25 februari 2016 nog zonder fatsoenlijke duurzaamheidsparagraaf ter bespreking worden voorgelegd, verdaagd.

Onderstaand de tekst van de inspraak in de raad van Dirk van Rens. Lees verder

Maldense randweg moet weer op de agenda komen

rijksweg2Een randweg was tot twee jaar geleden een serieuze optie voor alle partijen, maar in 2013 gaf de provincie aan niet mee te willen werken aan een randweg. Daarmee verdwenen de plannen in de ijskast.

PvdA/GroenLinks Heumen vindt, net als veel inwoners in Malden, dat de randweg om de Rijksweg N844, die het dorp doormidden snijdt, weer onderwerp van gesprek moet worden bij de provincie. Er moet wat betreft PvdA/GroenLinks weer serieus gekeken en gepraat worden over het realiseren van een randweg, ter ontlasting van de Rijksweg.  Lees verder

Motie duurzaamheid in doelgroepenvervoer unaniem gesteund

In de raadsvergadering van 25 februari 2016 werd een regionaal voorstel besproken om tot een Gemeenschappelijke Organisatie te komen die het doelgroepenvervoer voor de regio Arnhem-Nijmegen gaat inkopen en organiseren.

De gekozen samenwerkingsvorm is de lichtste versie van regionale samenwerking. Het is de lichtste vorm van regionale samenwerking. PvdA/GroenLinks is ervan overtuigd dat het voor een gemeente van onze omvang onmogelijk is het doelgroepenvervoer voor onze inwoners zelfstandig te regelen. Lees verder

Radiodebat tussen Peter van der Molen en Harrie Smeets (VVD)

Op zaterdag 20 februari hadden PvdA/GroenLinks-fractievoorzitter Peter van der Molen en VVD-fractievoorzitter Harrie Smeets een evaluerend gesprek op de lokale radio GL8 over de eerste twee jaar van de coalitie van PvdA/GroenLinks met DGH. Gespreksonderwerpen waren onder andere de nieuwe Veldschuur, sociale woningbouw, de bouwplannen rond de oude Jozefschool, de Rijksweg, de nieuwe school in Malden-Oost, Veilig Thuis en de Heumense speeltuintjes.

Mocht u de uitzending gemist hebben, dan kunt u deze hier alsnog luisteren.

Deel 1:

Deel 2:

Met dank aan GL8Media voor het beschikbaar stellen van de audiobestanden.

Bijzonder Doelgroepenvervoer: het kan veel duurzamer

doelgroepenvervoerDeze maand beslissen de samenwerkende gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen over de aanbesteding voor het bijzonder doelgroepenvervoer, waarin het vervoer voor ouderen, schoolkinderen en mensen met een beperking wordt geregeld. Het concept, dat over enkele weken aanbesteed wordt, regelt een efficiëntere vorm van vervoer die naar het zich laat aanzien ook klantvriendelijker kan zijn voor deze groep.

Maar wordt er door de deelnemende gemeenten niet teveel gekeken naar alleen het kostenvoordeel? GroenLinks-raadsleden uit de regio (raadsleden uit Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Duiven, Heumen, Lingewaard, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden en Westervoort) doen een nadrukkelijk beroep op het GO en op de wethouders van de 19 gemeenten in de regio in Arnhem en Nijmegen: kies bij de aanbesteding voor gezond en duurzaam vervoer. Lees verder

Veilig thuis

veilig_thuis-logo-gz2015 is het jaar waarin de zorg volledig om de kop is komen te staan. Zorg die voorheen centraal of provinciaal geregeld was, moet nu door gemeenten geregeld worden. Dat geldt ook voor de jeugdzorg. Diverse onderdelen zijn ondergebracht bij een organisatie die uit samenvoeging/fusie van een viertal organisaties is ontstaan: ‘Veilig Thuis’.  Veilig Thuis is de organisatie die in onze regio verantwoordelijk is voor de opvang van kinderen / mensen die te maken krijgen met mishandeling, misbruik en huiselijk geweld.

Wij, de PvdA/GroenLinks fractie, vinden het belangrijk deze veranderingen op de voet te volgen. Op 25 november 2015 hebben we als raad de raadsmededeling over Veilig Thuis ontvangen. Hierin wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen bij Veilig Thuis, als onderdeel van de GGD, en de stand van zaken op dat moment. De fractie van PvdA/GroenLinks is geschrokken van met name de bevindingen in het inspectierapport. Lees verder

Bericht uit de samenleving: Nieuws van de buren op Heumensoord

 

Het aantal buren

Op 9 januari wonen er op Heumensoord  2890 mense:.  1585 mannen,621 vrouwen en 684 kinderen.

Inmiddels volgen 565 kinderen, zoals de  Nederlandse leerplichtwet  bepaalt, lager en middelbaar onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven in de school aan de Streekweg (Nijmegen). Voor de kinderen onder de 5 jaar zijn er opvangactiviteiten op Heumensoord.

Hoe snel/traag is  de weg naar duidelijkheid?

Omdat  de asielaanvraagprocedure traag verloopt is er per 12 januari een versnelling gestart. Voor onze buren betekent dit dat er naast de reeds bestaande asielaanvraagprocedure elders, een extra  traject is gestart op de locatie Heumensoord. Lees verder

Begroting voor 2016 goedgekeurd door raad, met een paar aandachtspunten

Donderdag 10 november 2015 was de jaarlijkse raadsvergadering over de begroting van de gemeente Heumen. Dit keer werd de begroting voor 2016 en verder behandeld. PvdA/GroenLinks heeft ingestemd met deze begroting. Daarnaast zijn er een aantal moties en amendementen behandeld en door PvdA/GroenLinks gesteund:

Het amendement van CDA en VVD over de OZB-teruggave, werd niet door PvdA/GroenLinks niet gesteund.

Onderstaand de tekst die Peter van der Molen uitsprak in zijn eerste termijn, als reactie op de begroting.

Lees verder

PvdA/GroenLinks stemt in met bestemmingsplan Jozefschool

Tijdens de raadsvergadering van 15 oktober 2015 heeft PvdA/GroenLinks Heumen in kunnen stemmen met het bestemmingsplan Jozefschool, dat het bouwen van een vijfentwintigtal appartementen mogelijk maakt. En dat is goed nieuws voor Malden. Deze appartementen in het centrum van Malden, grotendeels sociale huur, zullen worden geplaatst op de plek waar nu de Jozefschool staat. Deze appartementen zijn in de buurt van zorg, in de buurt van de kerk, het winkelcentrum midden in het hart voor Malden en in de buurt van het vernieuwde Maldensteijn. Over de participatie in dit traject is veel te doen geweest. De raad had als kader participatietrede 3 van de participatieladder meegegeven aan het college, waarmee participanten een adviserende rol kregen toebedeeld.

PvdA/GroenLinks vindt dat dit participatieproces in de laatste maanden goed is verlopen. Er is goed geluisterd naar de adviezen van de buurt en ook op de bezwaren in de zienswijze van enkele buurtbewoners zijn toezeggingen gedaan.  Lees verder

Kiemkracht 64 krijgt volle steun van PvdA/GroenLinks

kiemkracht64In de raad van 22 oktober werd gesproken over de wijziging van het bestemmingsplan voor het perceel achter de Hatertseweg 7. Op dit perceel in Malden zijn enkele buurtbewoners begonnen met een mooi project: Kiemkracht 64. Er zijn plannen om op dit perceel een eetbaar landschap te creëren, met een grote diversiteit aan planten en dieren. Om dit project mogelijk te maken moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.

PvdA/GroenLinks staat vierkant achter de plannen van Kiemkracht 64. Lees verder

Bestemmingsplanwijziging Maisdoolhof na jaren van gedogen

maisdoolhofHet maisdoolhof in Malden is een geweldige toeristische trekpleister binnen onze gemeente. Het heeft tot op heden echter nooit de juiste bestemmingsplannen gehad. Met het raadsvoorstel dat op 22 oktober 2015 voor lag, wordt dat recht getrokken. Wat PvdA/GroenLinks betreft is het in deze goed te bevestigen wat er al is.

De extra inspanningen die de initiafnemer doet om het geheel in te passen in het landschap en het woongebied van de Das te optimaliseren zijn wat PvdA/GroenLinks betreft voldoende. 

Het Maisdoolhof is momenteel een succes, en met de huidige bestemmingsplanwijziging verandert er voor nu niets. Wat onze fractie betreft is de wijziging die nu achteraf plaats vindt, geen vrijbrief voor de initiatiefnemer om nu weer verder uit te breiden zonder de juiste bestemmingsplannen.

 

Begroting Modulaire Gemeenschappelijk Regeling krijgt zegen van PvdA/GroenLinks

In de raadsvergadering van 15 oktober 2015 werd de ontwerpbegroting 2016 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) aan de gemeenteraad voorgelegd. Wettelijk is het zo geregeld dat er voor 1 november van dit jaar een begroting moet liggen. Zonder goedgekeurde begroting kan de MGR niet verder.

Het blijkt dat het feitelijk niet is gelukt een begroting samen te stellen waarin in financiële zin wordt aangegeven wat de gevolgen zijn van geformuleerd beleid. Is dat logisch? Vermoedelijk wel. De oprichting van de MGR en dan vooral die van het werkbedrijf is een mega-operatie die nog lang niet is afgerond. Noch organisatorisch, noch personeel, noch financieel.

Het voorstel van het college om de ontwerpbegroting die nu voorligt goed te keuren onder het voorbehoud dat er volgend jaar april eentje ligt die wél voldoet aan de definitie is wat ons betreft dan ook akkoord. Voor alle duidelijkheid, dan zou ook de begroting 2017 er moet liggen. Onderstaand nog enkele kanttekeningen bij de huidige ontwerpbegroting, die voor ons van belang zijn. Lees verder

Bijzondere raadsvergadering op 15 oktober 2015

De afgelopen vergadering van de gemeenteraad van 15 oktober 2015 was een bijzondere. Nooit eerder, voor zover ik me kan herinneren, werden zoveel belangrijke knopen in één vergadering doorgehakt over onderwerpen waar zo lang over gesteggeld is. Daarbij kwam dat alle besluiten ook met algemene stemmen werden aangenomen. Besluiten zijn er genomen over de bouw van 25 appartementen op het terrein van de voormalige Jozefschool, de verkoop van Maldensteijn met behoud van functies en de bouw van een gloednieuwe, moderne en duurzame Veldschuur op het terrein van de huidige Veldschuur, maar dan aangevuld met (maximaal) 35 woningen.

Het college van PvdA/GroenLinks en de DGH is van het begin bezig om alle ‘hangende’ lastige dossiers eindelijk een keer op te lossen. Belangrijkste doel is de gemeente financieel en sociaal gezond te krijgen en vier functionerende dorpsgemeenschappen te krijgen die elkaar versterken. De kern Malden krijgt daarbij in verhouding veel aandacht omdat daar de grootste ‘zorgen’ liggen. Uitdagingen zijn er op het gebied van de economie, de leefbaarheid en de toekomstvastheid. Zorgen zijn er concreet bij de stagnerende woningbouw, de leegloop in het winkelcentrum, het gebrek aan sfeer en beleving in het centrum en het dreigende verval in voorzieningen. Met deze besluiten hebben we belangrijke stappen gezet op al deze gebieden, maar we zijn er nog lang niet. Het is daarbij goed om te merken dat niet alleen de college partijen maar ook de oppositie inziet dat de tijd van ‘politiek gekibbel’ niets oplevert en dat het tijd is knopen door te hakken en te werken aan de toekomst. Lees verder

Malden krijgt een prachtige sportvoorziening

veldschuurIn de raadsvergadering van 15 oktober 2015 werd het raadsvoorstel over de toekomst van De Veldschuur besproken. De fractie PvdA/GroenLinks is zeer tevreden met dit raadsvoorstel, dat  een grote stap zet in de richting van het realiseren van een nieuwe Veldschuur. Een sportvoorziening met een grote zaal en een wedstrijdbad. Wij zijn al langer van mening dat een dergelijke voorziening voor de leefbaarheid van een gemeente van de grootte als Heumen onontbeerlijk is. Wij hebben dit ook in ons verkiezingsprogramma benadrukt. Gezien de verder gaande vergrijzing en het feit dat zwemmen tot op zeer hoge leeftijd mogelijk is, is een zwembad noodzakelijk. Veel sportende en zwemmende inwoners van de gemeente Heumen zullen zeer tevreden zijn dat deze voorziening de komende 40 jaar in Heumen gehandhaafd blijft. Lees verder

Maldensteijn maakt zich klaar voor een nieuwe start

sccmaldensteinIn de raadsvergadering van 15 oktober 2015 werd de verkoop van SCC Maldensteijn aan een private partij besproken, en besloten. Onderstaand de tekst van Peter van der Molen, zoals uitgesproken in de eerste termijn:

Voorzitter, de fractie ziet af van een lang historisch betoog. Ik zit pas vijf jaar in de raad maar ik weet dat het pijndossier Maldensteijn ons allen in elk geval de laatste vijf jaar onevenredig veel tijd en energie heeft gekost, dat Maldensteijn de gemeenschap behoorlijk veel geld heeft gekost en dat. Ondanks inzet van vele vrijwilligers, vele bestuursleden en vele meer of minder betaalde krachten is het niet gelukt van Maldensteijn een bloeiend en kloppend sociaal cultureel hart te maken. Wij betreuren dat dit niet is gelukt en herkennen dat het tijd is om een nieuwe weg in te slaan.

Wij kunnen dan ook volmondig instemmen met het raadsvoorstel. Wij hebben echter nog wel aandachtspunten. Lees verder

Persverklaring PvdA/GroenLinks over Geluidsoverlast Hoogenhof

a73Vorige week werd in de vergadering van de commissie Grondzaken in de gemeente Heumen gesproken over een geluidscherm op de brug op de Jan Ludenlaan, om de geluidsoverlast in de Maldense wijk Hoogenhof te beperken. In de Gelderlander van 8 oktober 2015 verscheen vervolgens een artikel over een raadsmeerderheid die vóór een geluidsscherm zou zijn en een twijfelende PvdA/GroenLinks op dat punt. Een korte uitleg is dan op zijn plaats. Ja, wij twijfelen. Niet omdat we Maldenaren hun rust niet gunnen maar omdat de positieve effecten van een geluidsscherm op zijn minst discutabel zijn.

Wij beseffen heel goed dat er delen van de gemeente Heumen last hebben van geluidsoverlast. Dat geldt voor grote delen van de wijk Hoogenhof, maar bijvoorbeeld ook voor aan- en omwonenden van de Rijksweg in Malden. De overlast valt binnen wettelijke normen maar het is en blijft overlast. PvdA/GroenLinks wil graag meewerken aan een vermindering van deze overlast maar dan wel zo dat het ook echt iets oplevert. Lees verder

Extra raadsvergadering over vluchtelingenopvang

Woensdag 23 september 2015 was er een extra raadsvergadering in Heumen over de vluchtelingenopvang op Heumensoord. Onderstaand de tekst die Ans Stunnenberg uitsprak die avond.

“Wanneer we naar het nieuws kijken en de krant openslaan dan zien dat de grote stroom vluchtelingen die vanuit Syrië en Eritrea al lange tijd richting Europa komen het nieuws domineert. De beelden die hiermee gepaard gaan zijn hartverscheurend en soms zelfs mensonterend. Mensen stikken in vrachtwagens, verdrinken op zee of worden in bussen naar de grens gereden om het land te worden uitgezet. Deze beelden laten ons niet onberoerd. Dit alles vindt plaats op zo’n 1,5 uur vliegen van ons land.

Natuurlijk begrijpen wij dat we deze grote problemen vanuit Heumen niet kunnen oplossen. Daarvoor zullen landen afspraken met elkaar moeten maken en de mentaliteit van “ieder voor zich” los moeten laten. Maar het bij deze constatering laten is wat Partij van de Arbeid GroenLinks te gemakkelijk. Niets doen is gewoonweg geen optie. De oplossing is namelijk nog lang niet in zicht.Samen met de gemeente Nijmegen en het COA heeft het college van de gemeente Heumen een bestuursovereenkomst getekend betreffende de noodopvang van 3000 vluchtelingen op Heumensoord.  Lees verder

Vluchtelingenopvang in Heumensoord

De gemeentes Nijmegen en Heumen hebben ingestemd met het verzoek van het COA, het centraal orgaan opvang asielzoekers, om een tijdelijke noodopvang op te bouwen in Heumensoord op de plaats waar jaarlijks ook voor de vierdaagse een onderkomen wordt opgebouwd. De fractievoorzitters van Heumen zijn hiervan op de hoogte gesteld. Gisteren is er door de beide gemeentes tegelijk een persverklaring uitgegaan over dit college besluit.

Als PvdA/GroenLinks steunen wij dit besluit van harte. De stroom vluchtelingen die ook ons land bereikt neemt nog dagelijks toe. Velen van hen zijn al weken zo niet maanden onderweg op zoek naar de meest primaire levensbehoefte van mensen: veiligheid, onderdak en voedsel. Wij zijn blij deze mede te kunnen bieden.

Lees verder

Motie Natuurlijk Spelen Plus aangenomen door gemeenteraad

wipkipEen aantal jaren geleden is er nieuw beleid rondom vervanging van speeltoestellen gemaakt. Dit moet er toe leiden dat wanneer speeltoestellen aan vervanging toestaan hier natuurlijke speeltoestellen voor in de plaats komen. De invulling hiervan moet in samenspraak met de buurtbewoners plaatsvinden. De uitvoering hiervan stuitte onlangs op flinke bezwaren van buurtbewoners. PvdA/GroenLinks heeft daarom samen met DGH een motie ingediend, om de ontstane problemen op te lossen. Lees verder

Aanpassingen uitvoeringsprogramma woningbouw gemeente Heumen

woningbouwheumenDe Partij van de Arbeid/GroenLinks heeft in de raadsvergadering van 9 juli 2015 ingestemd met het voorstel van het college om aanpassingen in het uitvoeringsprogramma woningbouw door te voeren. PvdA/GroenLinks betreurt dat de ambities van het woningbouwprogramma moeten worden bijgesteld, maar is desalniettemin tevreden met de keuzes die gemaakt zijn in het programma door het college. Het is belangrijk voor Heumen dat er ook in de (nabije) toekomst gebouwd zal gaan worden. Zo blijven we de mogelijkheid tot bouwen hebben voor ouderen, zorgbehoevenden en jongeren, want alleen dan zorgen we er voor dat er ook in de toekomst ruimte blijft voor zoveel mogelijk inwoners om in deze gemeente te blijven wonen of te komen wonen.

De aanpassingen in het woningbouwprogramma waren noodzakelijk na de overeenstemming die de subregio Nijmegen had bereikt met de provincie over de woningvoorraad van gemeenten in de regio. De provincie, die bepaalt hoeveel woningen gemeenten mogen bouwen, had in haar oorspronkelijke plannen de woningvoorraad berekend. Aan de hand van een zogenaamd ‘Socratesmodel’. Volgens dit model mag Heumen in de periode 2011-2024 nog 288 woningen bouwen, aanzienlijk minder dan de voorgenomen 460. Lees verder

Heumen gaat voor 50% energiereductie bij vervangen lampen en lantaarnpalen

LantaarnpaalMet de vervanging van het merendeel van de lantaarnpalen en -armaturen, denkt de gemeente Heumen een energiebesparing van 50% te kunnen bewerkstelligen in de komende 10 jaar. Dat is grote winst, en een goede stap op weg naar een energieneutrale gemeente. De helft van het energiegebruik door de gemeente Heumen, komt namelijk voor rekening van de openbare verlichting.

De fractie van PvdA/GroenLinks stemde dan ook graag in met het door het college opgestelde raadsvoorstel. Lees verder

Motie: Ruimte voor Ruimte regeling onder de loep

9 Juli 2015 kwam eindelijk het raadsvoorstel Bestemmingsplan Buitengebied Hofsteeg 1 – Parksesteeg 12 in de raadsvergadering. Dat had nogal wat voeten in de aarde, omdat CDA-raadslid Sander Meij had ontdekt dat door de combinatie van de Ruimte voor Ruimte in het Buitengebied regeling en de nieuwe landelijke Omgevingswet, er ongewenste bouwactiviteiten mogelijk zouden worden in het Buitengebied. Lees verder

Motie duurzame energie aangenomen

urgendalogoIn zijn betoog naar aanleiding van de kadernota vroeg Peter van der Molen 9 juli 2015 aandacht voor de gevolgen van de Urgenda-uitspraak voor de gemeente Heumen. Door CDA en VVD werd later op de avond een motie ingebracht om een windmolenpark ten oosten van de A73 als kansrijk aan te merken. Deze motie kreeg behalve van CDA en VVD alleen de steun van PvdA/GroenLinks-raadslid Dirk van Rens, en werd zodoende verworpen.

De fractie van PvdA/GroenLinks vindt dat het klimaatvraagstuk een bredere benadering vereist, en heeft daarom samen met DGH het college in een motie gevraagd nog dit jaar met een bespreekstuk te komen rondom het thema duurzaamheid, waarbij integraal gekeken wordt naar álle vormen van duurzame energiebesparing én energieopwekking.

Deze motie werd met de steun van 12 van de 17 raadsleden aangenomen.  Lees verder

Het komende jaar (collegejaar 2015-2016) wordt het jaar van de waarheid

peter2014In de gemeenteraadsvergadering van 9 juli 2015 werd de kadernota besproken. Traditiegetrouw is dat ook hét moment om als fractie weer eens duidelijk te maken waar we voor staan. Onderstaand het betoog van onze fractievoorzitter Peter van der Molen.

Het komende jaar wordt het jaar van de waarheid.

Ik heb het dan over het komende college jaar. Een college jaar is een school of studie jaar, ik heb het dus over het jaar 2015 – 2016. Het jaar van de waarheid gaat er over dat er vele zaken zijn opgestart in dit jaar, dus sinds de college vorming en dat die nu tot resultaten moeten gaan leiden. Ik kom hier dadelijk op terug. Lees verder

Gemeenteraad bedankt organisatoren Pleinfeest

Pleinfeest_Malden_2015Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 juli 2015 bedankte Peter van der Molen namens de gehele raad de jonge organisatoren van het Pleinfeest. Onderstaand de tekst die uitgesproken werd.

Heumen stijgt op de lijst van gemeentes waar het aangenaam wonen is. Wij weten allemaal hoe dat komt, dat is voor niemand een geheim. Alle respondenten aan het representatieve Elsevier onderzoek waarin Heumen op de 16e plaats van de 405 gemeentes eindigde, gaven het aan in hun uitleg. Deze stijging hebben we te danken aan het pleinfeest.

En nu serieus.

Bij deze wil ik de organisatoren van het pleinfeest bedanken voor hun inspanningen. Dat doe ik niet alleen namens mezelf of mijn fractie maar namens de hele raad. Lees verder

Fractie PvdA/GroenLinks tevreden over financieel resultaat 2014

In de raadsvergadering van 28 mei 2015 heeft de fractie van PvdA/GroenLinks haar tevredenheid uitgesproken over het financieel resultaat over het jaar 2014 en hebben we er mee ingestemd dat 485.000 euro van het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserves en 44.000 euro aan de bestemmingsreserve kosten transitie AWBZ/jeugdzorg.

Wel plaatst de fractie een kleine kanttekening bij het weerstandsvermogen. Naar onze mening is het weerstandsvermogen iets te positief weergegeven, omdat de stille reserves, die volgens ons te hoog zijn, in deze berekening zijn meegenomen.

Mede daarom hebben we een amendement van CDA en VVD voor teruggaaf OZB niet gesteund. Door het positief resultaat grotendeels over te hevelen naar de algemene reserves willen we ons weerstandsvermogen versterken. Er bestaan op dit moment naar ons idee teveel dossiers met een financieel risico, waardoor teruggaaf niet verantwoord is.

Een korte opsomming van deze financieel onzekere dossiers:

 • de decentralisatie in het sociaal domein, waarvan de totale gevolgen nog niet te overzien zijn;
 • de mogelijke afhandeling of herplaatsing van de functionaliteit, die op dit moment binnen Maldensteijn plaats vindt;
 • de toekomstige extra kosten voor Breed;
 • de handhaving van de voorzieningen binnen onze gemeente, we denken hierbij aan sportvoorzieningen zoals o.a. sporthal en zwembad;
 • mogelijke meerkosten voor Hart van Malden;
 • de financiële afwikkeling van de beëindiging van de stadsregio.

Fractie PvdA/GroenLinks steunt motie voor verlaging topsalaris

leisurelandsIn de raadsvergadering van 4 juni 2015 heeft de fractie van PvdA/GroenLinks een motie van het CDA gesteund, waarbij wordt aangedrongen om het topsalaris van de directeur van Leisurelands terug te brengen naar de Balkenende norm. Leisurelands, voorheen het RGV, is ontstaan uit een gemeenschappelijke regeling van enkele gemeentes, waaronder de gemeente Heumen, om de exploitatie te voeren over o.a. enkele recreatiegebieden in deze omgeving zoals de Berendonck en de Mookerplas. Leisurelands is een zelfstandige onderneming, maar heeft alleen gemeentes als aandeelhouder. Lees verder

Nieuwbouw locatie Jozefschool komt in zicht

jozefschoolmaldenDe fractie van Partij van de Arbeid/GroenLinks is zeer tevreden met het gewijzigde raadsvoorstel dat het college 26 maart 2015 aan de raad heeft voorgelegd, na de geslaagde bijeenkomst met de buurt op 9 maart in zorgcentrum Malderburgh.

In de raadsvergadering complimenteerde Joep Witsiers de wethouder en zijn medewerkers met de creatieve oplossingen die gevonden zijn, waardoor het raadsvoorstel nu op een breed draagvlak kan rekenen. Ook de buurt wordt bedankt voor hun constructieve bijdrage op de discussieavond in Malderburgh. Lees verder

Actualisering bestemmingsplan Lierdal bevestigt huidige waarde en situatie

lierdalHet Lierdal is een prachtig open gebied tussen de dorpen Malden en Molenhoek en moet dat ook blijven. Het Lierdal kent een lange geschiedenis van onrust over de ontwikkelingen. Woningbouw, sportvelden, vele scenario’s zijn aan de orde geweest.

Gelukkig is geen enkel plan er door gekomen, en is in 2010 de structuurvisie voor het Lierdal door de gemeenteraad aangenomen. In de raadsvergadering van 26 maart 2015 is de actualisering van het Bestemmingsplan Lierdal door de raad aangenomen. Het geactualiseerde bestemmingsplan bevestigt de huidige situatie, die overeenkomt met de uitgangspunten van de structuurvisie. De fractie van PvdA/GroenLinks is daarom ook uiterst tevreden met deze ontwikkeling.

Bestemmingsplan Erpewaai goedgekeurd

erpewaaiDe fractie van PvdA/GroenLinks is al jaren een groot voorstander van om meer natuurgebieden te realiseren in de gemeente Heumen. De ontwikkeling van landgoederen helpt hierbij. Mede daarom ook heeft onze fractie in juni 2013 volmondig ja gezegd tegen de plannen voor de Erpewaai. In die plannen wordt 20 ha natuurgebied aangesloten, waarvan 10 ha wat nu nog landbouwgrond is.

In de raadsvergadering van 26 maart 2015 hebben we daarom volledig ingestemd met de uitwerking van het vorig jaar genomen besluit. Het bestemmingsplan Erpewaai is een concrete uitwerking van de in 2013 genomen besluiten van de raad.

De fractie van PvdA/GroenLinks is verheugd dat we binnen onze gemeente meer natuurgebied kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd de Ecologische Verbindingszone versterken. Dit initiatief ligt geheel binnen de ecologische hoofdstructuur Heumen-Horssen. Het landgoed zal door middel van wandelpaden opengesteld zijn voor publiek. Door het aanleggen van de wandelpaden worden meerdere rondjes door het gebied mogelijk, zodat een ieder kan gaan genieten van dit stukje natuur.

De gemeente Heumen wordt hierdoor weer een stukje groener en zeker ook een stukje mooier.

PvdA/Groenlinks stemt in met campingplannen IJkelaarstraat

PvdA/GroenLinks heeft donderdag 26 maart tijdens de raadsvergadering groen licht gegeven voor het starten van een camping met 50 kampeerplaatsen en de bouw van de daarbij behorende gebouwen. Onze fractie juicht de ontwikkeling van kleinschalig toerisme toe, om zo onze gemeente beter op de kaart te zetten. Daarnaast zien wij de voordelen van het plan voor de omgeving en de gemeente, en dan met name de ontwikkeling van een camping gecombineerd met de versterking van de ecologische verbindingszone, en de ontwikkeling van een waterberging. Lees verder

Een snelfietsroute van Cuijk naar Nijmegen is een geweldig goed idee

bosweg-maldenEen snelfietsroute van Nijmegen naar Cuijk, en omgekeerd. Wat vinden wij daarvan? Als PvdA/GroenLinks Heumen zijn wij daar vanaf de eerste plannen duidelijk over: een snelfietsroute is een erg goed idee. Hoe beter namelijk een fietsroute, hoe minder obstakels voor fietsers, hoe meer mensen op de fiets zullen stappen. De fietser is sneller en comfortabeler op zijn bestemming, de automobilist rijdt over een minder drukke Rijksweg in Malden. Zo biedt een snelfietsroute voordelen voor zowel de fietsers als de niet-fietsers.

Maar wat is een Snelfietsroute eigenlijk? Een snelfietsroute is een fietsroute die twee locaties veilig en aantrekkelijk verbindt via een zo recht mogelijke lijn, zodat hij zowel benut kan worden voor woon-werkverkeer als voor recreatieve doeleinden. Lees verder

Een gesprek over de sociaaldemocratie: een roep om meer optimisme in de PvdA

Afgelopen dinsdag (13 januari 2015) spraken veertig belangstellenden in De Muse in Malden over de toekomst van de sociaaldemocratie, en de politieke rol van de PvdA. De avond werd georganiseerd door de Jonge Socialisten uit Nijmegen en de PvdA-afdeling in gemeente Heumen. Op de avond vond een open gesprek plaats met burgers uit Malden en omgeving. Tijdens de avond werden enkele stellingen besproken met behulp van een panel, bestaande uit de Heumense wethouder Henk van den Berg, de Mookse fractievoorzitter Lee Tonnaers en lijsttrekker voor de Gelderse Staten Peter Kerris. Lees verder

Uitnodiging: De toekomst van de PvdA en de sociaaldemocratie

De PvdA Heumen, nodigt u, in samenwerking met de Jonge Socialisten Arnhem Nijmegen, uit voor een thema-avond:

“De toekomst van de PvdA en de sociaaldemocratie”

Deze avond zal gehouden worden op ​​dinsdag 13 januari 2015 in De Muse om 20:00 uur. Zoals u weet is er op dit moment veel gaande binnen de PvdA. De stand van zaken brengt verschillende beoordelingen vanuit de partij met zich mee over zaken als regeringsdeelname, de inhoudelijke koers van de PvdA, het leiderschap en de verhoudingen met de lokale politiek. Regelmatig komt de vraag naar voren hoe het er met de sociaaldemocratie voor staat in Nederland.

Op deze avond zullen interessante gasten aanwezig zijn waarmee we de discussie aangaan. Lees verder

Uitnodiging themabijeenkomst Participatie en het Werkbedrijf, 31 januari 2015, PvdA regio Nijmegen

De PvdA in de regio Nijmegen organiseert op 31 januari 2015 een themabijeenkomst ‘Participatie en het Werkbedrijf’. Door de PvdA in de regio Nijmegen (Heumen, Berg en Dal, Mook en Middelaar, Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Druten en West Maas en Waal) is bijgevoegde conceptvisie op de Participatie(wet) en het Werkbedrijf opgesteld.

Het doel van deze bijeenkomst is verder aanscherpen van de Conceptvisie door de inbreng van leden en andere genodigden. Via een aantal werktafels gaan wij die dag ook graag in gesprek met professionals in de sector Arbeidsbemiddeling en Participatie , PvdA-leden en andere politiek geïnteresseerden.

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst en dan uw ideeën in te brengen. Met uw inbreng kunnen wij beter invloed uitoefenen op de praktijk van arbeidsbemiddeling en participatie in de samenleving.

Deze bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 31 januari 2015 van 10.00 tot 13.00 uur in het gebouw van Notre Dame des Anges HAVO, Kasteelselaan 50, 6574 AJ Ubbergen.
Lees verder

Zaak Kanters over riolering Buitengebied eindelijk afgehandeld

Beter een einde met pijn dan Pijn zonder einde. Met dit motto begon Peter van der Molen zijn bijdrage in de raad van 18 december 2014 over de zaak ‘Kanters’.

In de raad van 18 december jl. stemde de raad in met een voorstel van een college dat een einde maakt aan de zogenaamde zaak ‘Kanters’. De zaak Kanters begon in 2006 met een conflict tussen een aannemer, Kanters, en de gemeente over de kwaliteit van de door Kanters uitgevoerde rioleringswerkzaamheden in het buitengebied. Over dit conflict zijn sinds 2006 diverse rechterlijke uitspraken gedaan die bijna allemaal de gemeente in het gelijk stelde. Echter, helaas, op de laatste na. Deze uitspraak van 2013 stelde de gemeente in het ongelijk waarmee de gemeente onverwacht een bedrag van ongeveer 1.2 miljoen moest betalen. Sindsdien is nog geprobeerd om te kijken of het zin had om hier nog een keer tegen in beroep te gaan. Dit bleek recent niet zinvol, waarna de gemeente een schikkingsvoorstel heeft gedaan dat inmiddels is geaccepteerd door de tegenpartij. Lees verder

Helderheid over toekomst Huishoudelijke Hulp in het kader van de WMO

Vanaf 1 juni 2015 wordt eenvoudige schoonmaakondersteuning beschouwd als algemene voorziening voor burgers waarvoor deze voorziening op basis van de Wmo bedoeld is. De schoonmaakondersteuning dient door de burger zelf bekostigd te worden, tenzij deze hier financieel niet toe in staat is. Een financiële tegemoetkoming is mogelijk voor burgers met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Dat besloot de raad van de gemeente Heumen 18 december 2014. Onderstaand de tekst die Wim Smids uitsprak naar aanleiding van dit raadsvoorstel.

Vandaag schept de raad van Heumen helderheid over de toekomst voor de hulp bij het huishouden in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning. Het is één van de taken die vanuit de AWBZ naar de gemeente worden overgedragen. Veranderingen in de zorg lijken soms alleen maar zorgelijke gezichten op te leveren.
Alleen de bedreigingen worden volop geëtaleerd terwijl de kansen nauwelijks aan bod komen. Dat is te begrijpen omdat de veranderingen gelijktijdig met een bezuinigingstaakstelling worden ingevoerd. Maar is al die somberheid wel terecht? Lees verder

Enkel voordelen bij nieuwe manier oud papier inzameling

papierklikobeuningenPvdA/GroenLinks Heumen heeft donderdag 18 december 2014 het voorstel van het college om de papierinzameling in Malden flink anders aan te pakken door het aanschaffen van containers, volmondig gesteund. De fractie van PvdA/GroenLinks juicht dit voorstel van harte toe! Wat ons betreft is dit een positief voorstel, omdat het hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot milieuwinst (in de vorm van meer en beter te recyclen papier). Er is Arbo-winst te behalen voor de inzamelaars. Er hoeven immers veel minder zware dozen getild te worden. Papier in containers zal minder makkelijk gaan waaien, waardoor er minder zwerfafval zal zijn. De clubs die nu het oud papier inzamelen, gaan er niet op achteruit, misschien zelfs op vooruit, omdat er meer papier ingezameld wordt. En niet geheel onbelangrijk: Als de verwachtingen kloppen kan dit alles kostenneutraal ingevoerd worden. Lees verder

Hart van Malden gaat eindelijk kloppen!

hart-van-MaldenIn de raadsvergadering van 18 december 2014 kwamen de eerste grote stappen in het kader van Hart van Malden langs. De PvdA/GroenLinks-fractie is al een paar jaar een uitgesproken voorstander van de plannen voor het Hart voor Malden. Sterker nog, onze fractie heeft mede aan de basis gestaan van deze plannen. We zijn dan ook blij dat dit project nu in de uitvoeringsfase komt. Het programma bestaat uit een aantal projecten die gefaseerd kunnen worden uitgevoerd, maar wel met elkaar verbonden zijn. De eerste échte plannen moeten nu op tafel komen.

In het raadsvoorstel dat donderdag besproken werd gaat het eigenlijk over drie zaken, die nauw verweven zijn met elkaar. Er worden plannen gemaakt voor Zuidplein, Schoolstraat en voor een fietsplan, er wordt geld vrij gemaakt voor de uitvoering van de te maken plannen voor de Schoolstraat, en er wordt aan inwoners gevraagd mee te denken en te praten over de te maken plannen. De PvdA/GroenLinks fractie is akkoord gegaan met het verzoek van het college. Onderstaand de tekst zoals raadslid Dirk van Rens die uitsprak in de raadsvergadering.

Lees verder

Voedselbank-actie groot succes

De inzamel-actie van de Voedselbank in onder andere het winkelcentrum van Malden is een groot succes geworden. Bijna 5000 artikelen werden afgelopen zaterdag 13 december 2014 gedoneerd door het winkelend publiek. De Voedselbank stelt met de verzamelde etenswaren het komend jaar voedselpakketten samen voor mensen die door de crisis in de armoedeval terecht zijn gekomen. Lees verder

Voedselbank-actie in Winkelcentrum Malden, zaterdag 13 december 2014

In het Maldense Winkelcentrum vindt op zaterdag 13 december 2013 aanstaande van 8.30 uur tot 18 uur weer een inzamelingsactie plaats voor de Voedselbank. In het winkelcentrum vragen vrijwilligers aan klanten om tijdens de boodschappen iets meer in het winkelwagentje te doen dan strikt voor henzelf noodzakelijk is. Gevraagd wordt om deze extra boodschappen na het winkelen beschikbaar te stellen aan de Voedselbank van Groesbeek. De Voedselbank stelt hiermee pakketten samen voor mensen die door de crisis in de armoedeval terecht zijn gekomen. De Groesbeekse Voedselbank coördineert de voedselpakketten voor de betroffen mensen uit Mook en Malden. Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning door de Voedselbank wordt eerst door het Nijmeegs Instituut voor Maatschappelijk werk (het NIM) in een voorafgaand gesprek bekeken waarom men deze hulp nodig heeft. Om op deze wijze ook de oorzaak van de armoede aan te kunnen pakken, bijvoorbeeld door schuldhulpverlening.

In zowel de Maldense Albert Hein als de Maldense Plus Verbeeten staat een tafel met een aantal geselecteerde, houdbare, producten. Na de kassa, kunt u uw extra ingekochte waar bij de vrijwilligers van de Voedselbank inleveren. Zij staan in Malden bij de kraam in het midden van het plein.

De inzamelingsactie van 13 december a.s. in het winkelcentrum van Malden wordt ondersteund door een aantal vrijwilligers van PvdA/GroenLinks Heumen.

Reactie PvdA/GroenLinks op begroting 2015

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Heumen, donderdag 13 november 2014, waren er weinig verrassingen. De begroting was vooral uitwerking van het eerder dit jaar tussen DGH en PvdA/GroenLinks gesloten coalitieakkoord. Toch had onze fractievoorzitter Peter van der Molen het een en ander mee te geven aan coalitiegenoot DGH, de oppositie, het college, en de inwoners van Heumen. En dat allemaal onder de sprankelende titel ‘Swiebertje komt weer terug op de televisie. Dat is geen toeval’. Hier de volledige tekst zoals Peter die uitsprak tijdens de raadsvergadering. Lees verder

Reactie PvdA/GroenLinks op Beleidsplan AWBZ, jeugdzorg en WMO

Donderdag 30 oktober 2014 werd in de raadsvergadering gesproken over het Beleidsplan AWBZ,  Jeugdzorg en WMO. Wim Smids reageerde namens PvdA/GroenLinks op deze kadernota:

Samen aan zet en de daarmee samenhangende verordeningen jeugdzorg en WMO geven, met de uitvoeringsbesluiten van de participatiewet, vorm aan een van de meest omvangrijke taakoverdrachten van rijk naar gemeente ooit. Omvangrijk in financieel opzicht. Met de overdacht van 7 miljoen groeit het budget naar ruim 13 miljoen euro, bijna 1/3 van onze exploitatie begroting. En omvangrijk in activiteiten die op onze gemeente afkomen.

Ondanks de last en de bezuinigingstaakstelling die op gemeentelijke schouders wordt gelegd zijn we blij met deze ontwikkeling. Het versterkt de betekenis van de lokale overheid en schept ook een nieuwe opdracht. Politieke keuzes, dicht bij huis als dat kan, betrekt ons bij onze eigen woon- en leefomgeving. Lees verder

Ans Stunnenberg neemt een time-out in de Heumense gemeenteraad

Ans Stunnenberg neemt een time-out in de Heumense gemeenteraad. De reden hiervoor is de belasting die het werk in de fractie met zich meebrengt in combinatie met persoonlijke omstandigheden. De fractie en het bestuur van PvdA/GroenLinks begrijpen haar beslissing en zullen Ans waar mogelijk ondersteunen bij haar terugkeer in de raad. Wim Smids, eerstvolgende op de kandidatenlijst van PvdA/GroenLinks Heumen zal Ans tijdelijk vervangen.

Op weg naar een nieuwe Veldschuur

Het onderwerp ‘Haalbaarheidsonderzoek nieuwe sportvoorziening en woningbouw op locatie van de Veldschuur‘ kwam donderdagavond 10 juli pas laat op de avond ter sprake in de raadsvergadering. Onze fractievoorzitter Peter van der Molen had, als hij meer tijd had gehad, zomaar het volgende kunnen zeggen:

Onze fractie is een groot voorstander van een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal. Het is logisch dit te plaatsen op het huidige terrein van de Veldschuur maar dat is niet per se noodzakelijk. Een sportcomplex met zwembad heeft een maatschappelijk belang dat volgens ons groter is dan het private belang. Wij zijn dan ook blij dat de gemeente de regie neemt. Dit betekent overigens niet dat wij ook alle kosten voor onze rekening gaan nemen. Integendeel zou ik in eerste instantie zeggen. Het betekent echter ook niet dat de gemeente niets wil of kan bijdragen. Ook hier integendeel. Lees verder

PvdA/GroenLinks steunt plannen college voor woningbouw

Soms is het niet genoeg dat we ons best doen, we moeten doen wat nodig is’. Met deze uitspraak van Winston Churchill begon raadslid Joep Witsiers zijn betoog over het woningbouwprogramma, dat het college van Burgemeester ern Wethouders ter goedkeuring had voorgelegd aan de raad. De uitspraak vanChurchill werd gedaan in een heel andere tijd en in een volledig andere context, maar met een enorme waarheid.

Partij van de Arbeid/GroenLinks vindt dat we alles moeten doen wat nodig is willen we onze gemeente ook in de toekomst aantrekkelijk houden om in te wonen en te leven. Er is in onze gemeente behoefte aan betaalbare woningen. Voor jongeren die hier willen blijven wonen en niet gedwongen willen worden te vertrekken. Betaalbare woningen voor al die starters en jonge gezinnen die terecht denken dat Heumen een goede plek is om kinderen te laten opgroeien. Betaalbare woningen zijn nodig voor de gescheiden ouder die door de omstandigheden op zoek moet naar een nieuw huis, maar in de buurt van de kinderen wil blijven wonen. Daarnaast is er behoefte aan woningen voor ouderen in de buurt van het centrum en zorginstellingen.

PvdA/GroenLinks is van mening dat het niet zo moet zijn dat ouderen gedwongen worden te verhuizen naar andere gemeenten omdat zij kleinschaliger willen gaan wonen. PvdA/GroenLinks vindt dat de mogelijkheid geboden moet worden aan ouderen om ouder te worden in de omgeving van familie en vrienden.

De principekeuzes die het college op 10 juli 2014 aan de raad voorlegde sluiten naadloos aan bij de ambitie om ook in de toekomst voldoende woningen in onze gemeente beschikbaar te houden.

Lees onderstaand het hele betoog van Joep Witsiers namens de PvdA/GroenLinks. Lees verder

PvdA/GroenLinks stemt voor verlenging geluidsscherm JJ Ludenlaan

PvdA/GroenLinks heeft 10 juli jl. in de raadsvergadering voor het verlengen van het geluidsscherm langs de Jan J Ludenlaan gestemd. De verlenging van de reeds bestaande geluidswal langs de Ludenlaan was eigenlijk al in verkiezingstijd besloten. De nu door de raad genomen beslissing doet recht aan de eerder dit jaar gedane beloften aan inwoners van het dorp Heumen. Lees verder

(Te) Lange zitting raad op 10 juli 2014

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces had een volle agenda en dat hebben raad en vooral de vele toeschouwers geweten. De aftrap was een uur eerder dan normaal, namelijk om 19.00 uur. Het einde van de wedstrijd was pas kort na middernacht. Dat was lang, te lang.

De avond begon met het afleggen van de eed door twee nieuwe commissie leden. Namens PvdA/GroenLinks gaat Rob Schuurman weer regelmatig plaats nemen in een van de commissies.

Op de agenda stonden de volgende inhoudelijke onderwerpen:

Alleen bij het eerste onderwerp bleek de raad unaniem. De verlenging van de reeds bestaande geluidswal langs de Ludenlaan wordt verlengd met nog eens 172 meter. Op initiatief van Theo Noy van de DGH was al voor de verkiezingen besloten de wal te verlengen. Met een amendement werd uiteindelijk definitief voor een variant gekozen die de geluidsoverlast in het dorp Heumen moet beperken. Het netto resultaat van deze maatregel is vermoedelijk gering. De geplande geluidswal langs de A73 en het aanleggen van fluisterasfalt op dezelfde A73 gaat binnen afzienbare tijd nog veel meer rust in het dorp brengen.

Alle andere onderwerpen leiden tot lange, soms chaotische, discussies waarbij de oppositie voortdurend, soms om inhoudelijke maar veel vaker om wat minder duidelijke motieven, sprekers van de coalitie interrumpeerde.

Het werd zo een lange warme avond waarbij alle onderwerpen met de volledige steun van de coalitiepartijen, en met de complete oppositie tegen, werden aangenomen. Voor het standpunt van PvdA/GroenLinks bij de verschillende onderwerpen kun je klikken op de links.

Nieuwe basisschool in Malden-Oost

Het college stelt voor om één nieuwe basisschool te bouwen aan de oostkant van Malden als vervanging van de bestaande, bijna afgeschreven, drie bestaande scholen, zijnde de Regenboog en Vuurvogel 1 en Vuurvogel 2. PvdA/GroenLinks heeft in de raad van 10 juli 2014 voor dit plan gestemd. Lees verder

PvdA/GroenLinks stemt voor realisatie landgoed Het Hoog

De fractie van PvdA/GroenLinks heeft in de raadsvergadering van 10 juli 2014 ingestemd met van het raadsvoorstel omtrent het Landgoed Het Hoog. Het betreft een plan voor twee landgoederen, waardoor een gebied van 20 ha wordt omgevormd tot natuur. Hierdoor wordt een deelvan de Ecologische Verbindingszone gecreëerd, en ontstaat er een natuurgebied dat ontsloten wordt voor wandelaars. Door de verkoop van een stuk grond van de gemeente, wordt daarnaast het plattelandsfonds verder gevuld, waardoor ook elders in de gemeente natuurontwikkeling- en onderhoud gestimuleerd wordt. Lees verder

Sterk vanuit de kern: DGH en PvdA/GroenLinks vormen coalitie Heumen

De nieuwe coalitie voor de gemeente Heumen bestaat voor de periode 2014-2018 uit Democraten Gemeente Heumen (DGH) en PvdA/GroenLinks. Zij zijn in de afgelopen drie weken tot een coalitieakkoord gekomen. De coalitie steunt op een ruime meerderheid in de raad van 17 gemeenteraadsleden: DGH heeft zeven raadsleden en PvdA/GroenLinks vijf. De oppositie bestaat daarmee uit CDA (drie zetels) en de VVD (twee zetels).

Dit akkoord heeft de volgende hoofdlijnen: Lees verder

PvdA/GroenLinks in gesprek met DGH over vorming coalitie

Op maandag 24 maart hebben de politieke partijen DGH, PvdA/GroenLinks, CDA en VVD de eerste fase van de onderhandelingen afgerond met een keuze voor Democraten Gemeente Heumen en PvdA/GroenLinks als beoogde coalitiepartners voor de komende vier jaar.

De informateur de heer van Eert heeft op 20 en 21 maart gesproken met elk van de partijen over de verkiezingsuitslag, over de programmatische overeenkomsten en over de mogelijke samenwerking qua personen. De informateur heeft op basis van deze gesprekken geadviseerd om een coalitie te gaan vormen van Democraten Gemeente Heumen en PvdA/GroenLinks. Dit advies doet recht aan de verkiezingsuitslag en de programmatische voorkeuren.

De partijen DGH en PvdA/GroenLinks hebben dit advies overgenomen. De komende weken zijn gepland voor besprekingen tussen beide beoogde coalitiepartners over inhoudelijke onderwerpen en de wethoudersinvulling.

PvdA/GroenLinks behoudt haar vijf zetels in Heumense raad

Interregionaal-roodborstjeBij de verkiezingen van woensdag 19 maart 2014 heeft PvdA/GroenLinks Heumen haar vijf zetels in de Heumense gemeenteraad behouden. DGH was de grote winnaar van de verkiezingen en is nu met 7 zetels de grootste. CDA stabiliseerde op drie zetels, VVD verloor één zetel en komt met twee man in de raad. Belangrijk positief nieuws was de opkomst in de gemeente Heumen: Die was met 62% niet alleen fors hoger dan de landelijke 54%, maar ook twee procentpunten hoger dan in 2010. Voor meer info over de uitslag kunt u op de site van Heumen kijken.

De nieuwe fractie van PvdA/GroenLinks bestaat vooralsnog uit Henk van den Berg, Peter van der Molen, Ans Stunnenberg, Dirk van Rens en Toon Janssen. Tijdens een openbare raadsvergadering op donderdag 27 maart 20.00 uur wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Er wordt tevens afscheid genomen van vertrekkende raadsleden. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Lees verder

Slepen op vliegveld Malden

Het bestuur van de Nijac, de beheerder van het zweefvliegveld in Malden reageert in bijgevoegde factsheet op de vragen die opgeworpen zijn in diverse publicaties in de pers, alsmede op de vragen van onze fractievoorzitter Peter van der Molen. Deze publicaties hadden als centrale zorg dat er geluidsoverlast zou ontstaan als gevolg van de plannen om zogenaamde vliegtuigsleepstarts te gaan doen vanaf het zweefvliegveld in Malden.

Heel kort samengevat denkt de Nijac dat dit niet het geval zal zijn. Bijgevoegd document is voor ons op dit moment voldoende geruststellend. We gaan de ontwikkelingen het komende jaar positief kritisch volgen en mocht daar reden toe zijn, het gesprek zoeken met de zweefvliegclub.

Download hier de factsheet van de Nijac.

Excuusjongeren of politieke talenten?

Van vennenwandeling tot preitaartproeverij, alles doen Heumense politici om kiezers te verleiden. Vanaf kleurige verkiezingsfolders lachen ze je toe. Niet alleen de grijze koppen die je kent uit de raadszaal, maar ook een enkel fris jong gezicht.  Wat blijkt? Alle vier partijen in de gemeente Heumen hebben kandidaten van rond de twin- tig op hun kieslijst. Dienen zij als schaamlap om de gemid- delde leeftijd van raadsleden te verhullen? Of kunnen die broekies echt na de verkiezingen de gemeente gaan runnen?

Een leuk artikel met de looks van NRC Next van dinsdag 18 maart 2014 over jongeren in de politiek, met Joep Witsiers in één van de hoofdrollen.

Klik hier voor het artikel ‘Excuusjongeren of politieke talentjes’ (2Mb).

Rozenactie in Overasselt succesvol

De Rozenactie van zaterdag 8 maart in Overasselt was een groot succes. Ruim 500 rozen werden aan evenveel inwoners van Overasselt aangeboden. Samen met een luisterend oor, een speciaal voor het dorp Overasselt geschreven folder, en antwoorden op gestelde vragen over de lokale politiek.

De Rozenactie van zaterdag 8 maart in Overasselt was een groot succes. Honderden rozen werden aan de inwoners van Overasselt aangeboden. Samen met een luisterend oor, een speciaal voor het dorp Overasselt geschreven folder, en antwoorden op gestelde vragen over de lokale politiek.

Stemwijzer-Heumen.nl weer online

Op 19 maart 2014 vinden er in Nederland weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. De gemeente Heumen ontbeert ook dit verkiezingsjaar weer een eigen online stemwijzer. Hierdoor zouden de inwoners van deze gemeente dit jaar dus wederom niet aan de hand van een aantal stellingen hun politieke voorkeur kunnen onderzoeken.

Geheel traditiegetrouw presenteert de lokale combinatie PvdA/GroenLinks Heumen daarom ook nu weer de Stemwijzer Heumen. Het moge duidelijk zijn dat alles uit de kast wordt gehaald om de bezoeker van www.stemwijzer-heumen.nl in de richting van PvdA/Groenlinks te sturen. Met een vette knipoog worden verschillende actuele standpunten voor het voetlicht gebracht, en op milde wijze van commentaar voorzien.

De stemwijzermakers hopen met dit initiatief meer inwoners van de gemeente Heumen te betrekken bij de gemeentepolitiek. Uiteindelijk hopen zij middels deze stemwijzer-met-een-knipoog meer aandacht voor de lokale politieke kwesties, én een hoge opkomst bij de verkiezingen van 19 maart te realiseren. Met uiteraard een goede uitslag voor PvdA/GroenLinks Heumen!

De stemwijzer te bereiken via www.stemwijzer-heumen.nl

PvdA/GroenLinks komt goed uit vergelijking verkiezingsprogramma’s door Erfgoedplatform

Het Erfgoedplatform beijvert zich om de erfgoedbelangen binnen onze gemeente te behartigen. De gemeente Heumen en het Erfgoedplatform trekken hierbij samen op. Het Erfgoedplatform heeft 4 werkgroepen voor ROOD, GROEN, IMMATERIEEL en ARCHEOLOGISCH erfgoed. Het erfgoedbeleid van de gemeente Heumen is nog volop in ontwikkeling.

In de komende raadsperiode zullen beleid en uitvoering verder vorm krijgen. Hoe dit er uit gaat zien hangt in belangrijke mate af van de samenstelling van de nieuwe Gemeenteraad en het toekomstige College met zijn werkprogramma. Vanwege de belangrijke rol van de politieke partijen heeft het Erfgoedplatform de verschillende verkiezingsprogramma’s vergeleken op het onderdeel erfgoed.

Uiteraard komt PvdA/GroenLinks goed uit deze vergelijking, daar we behoud van ons erfgoed belangrijk vinden. Lees verder

PvdA/GroenLinks betrekt verkiezingswinkel in winkelcentrum Malden

Met ingang van zaterdag 22 februari 2014 betrekt PvdA/GroenLinks Heumen haar verkiezingswinkel in het winkelcentrum van Malden. Vanuit deze winkel (het pand waar voorheen Fietswereld zat) gaan wij tot aan de gemeenteraadsverkiezingen onze campagne voeren.

De keuze voor een winkel is logisch vanwege het grote belang dat wij hechten aan leefbaarheid in onze kernen. Wij hebben de behoefte om in gesprek te komen met omwonenden van het winkelcentrum, wijkbewoners uit Malden, de inwoners uit de dorpen en onze ondernemers. Wij willen graag praten over hoe we meer samenhang in de gemeente kunnen krijgen. Nu door de gemeenten grote en kostbare maatregelen uit Den Haag opgevangen moeten worden, is versterking van de leefbaarheid een absolute voorwaarde voor goed wonen.
.

Deze verkiezingswinkel stelt ons in staat vanuit het ‘Hart voor Malden’ te communiceren waar kansen en mogelijkheden liggen voor versterking van de hele gemeente; Malden mist bijvoorbeeld nog een echt ‘Hart’. Wij  kunnen dat, gezamenlijk, verbeteren. Er zijn mooie dingen mogelijk en willen onze opvattingen daarover graag delen met alle inwoners.

Tot aan de verkiezingen op 19 maart is iedereen is op vrijdag en zaterdag welkom in onze verkiezingswinkel. Wij zijn daar dan aanspreekbaar over ons verkiezingsprogramma. Kopje koffie iemand?

Antwoorden PvdA/GroenLinks aan de KBO

kboOok de KBO in Malden, Heumen en Nederasselt/Overasselt proberen de standpunten van de politieke partijen in de gemeente Heumen te bundelen. De ouderenbonden willen op deze manier proberen de ouderen te helpen in het maken van een verantwoorde keuze. Alle vragen raken aan thema’s die voor ouderen van belang zijn. De vragen en antwoorden zullen ook gepubliceerd worden in het blad van de KBO de Nestor. De reactie van PvdA/GroenLinks op de vragen van de KBO kunt u hier lezen.

Kunt u kort aangeven wat door uw partij de afgelopen vier jaar bereikt is van het programma dat u vier jaar geleden geformuleerd heeft en dat van belang is voor de senioren?

Met enige trots kunnen wij zeggen dat uit ons programma “Iedereen doet mee” 2010-2014 behoorlijk wat is gerealiseerd. Los van het geweldige succes van de Buurderij in Overasselt hebben wij de samenwerking tussen alle partners op het terrein van welzijn, wonen en zorg verder weten uit te bouwen. Deze samenwerking levert naast concrete resultaten als de klussendienst, belbus en mantelzorgapp ook een hechte relatie met de KBO als kernpartner op. Verder zijn te noemen de resultaten vanuit het programma Passend Wonen, waar veel aandacht is besteed aan het aanpassen van bestaande woningen, m.n. het bewust maken van de noodzaak om de huidige woning preventief aan te passen en geschikt te maken om er langer zelfstandig te blijven wonen. Ook het versoepelen van de regels om “wonen met zorg” binnen het bestemmingsplan vaker mogelijk te maken kreeg ruim aandacht. In deze periode lag het accent meer op de bestaande woningen en was het realiseren van nieuwe woningen door de moeilijke economische omstandigheden beperkt aan de orde. Daarmee is te weinig recht gedaan aan de toegenomen vraag naar levensloopbestendige en seniorenwoningen. Lees verder

PvdA/GroenLinks geeft antwoorden aan Juliana

juliana222De afgelopen jaren heeft de gemeente ingezet op huizen bouwen in de Kanaalzone. Juliana zou daarvoor moeten verhuizen. Mede daardoor is er de afgelopen jaren niet het gebruikelijke onderhoud geweest. Nu de Kanaalzone van de baan is, is ook de verhuizing van Juliana niet langer in de planning. Echter, door deze situatie is er nu een flinke onderhouds-inhaalslag nodig. Renoveren kost veel geld, en Juliana kan dat niet geheel zelf. In het kader van de verkiezingen stelde Juliana aan alle politieke partijen in Heumen onderstaande vragen. De antwoorden van PvdA/GroenLinks onthouden we u uiteraard evenmin.

Overigens werd op 13 februari 2014 een motie aangenomen in de gemeenteraad om een subsidie van 108.000 euro te verstrekken aan Juliana, en een 50 procents-garantiestelling af te geven voor de door Juliana af te sluiten lening.

Ondersteunt uw partij de aanvraag voor renovatie en een 2e kunstgrasveld?

Ja. Wij zijn van mening dat de gemeente samen met Juliana een plan moet maken voor de hele renovatie. Wij denken dat de gemeente ook een financiële bijdrage moet en kan leveren. Dat er een tweede kunstgrasveld nodig is, is ons duidelijk. In 2014 kan wat ons betreft al een begin gemaakt worden met de renovatie van twee natuurgrasvelden. Lees verder

‘We regelen het lokaal, omdat dat werkt!’

Ans Stunnenberg 2014

Ans Stunnenberg is woordvoerster Zorg en Welzijn voor PvdA/GroenLinks in de Heumense gemeenteraad. Op de vraag waarom zij als manager in de thuiszorg voor de PvdA heeft gekozen, reageert ze resoluut. “Het sprak niet vanzelf dat ik leidinggevende in een grote thuiszorgorganisatie zou worden. Mijn wieg stond in het Waterkwartier. Ik heb me, vaak tegen de stroom in, gelukkig goed kunnen ontwikkelen. De PvdA heeft als uitgangspunt dat iederéén zich moet kunnen ontwikkelen en dat spreekt mij ontzettend aan.”

De portefeuille Zorg en Welzijn is Ans op het lijf geschreven. “Rondom zorg komt in de komende raadsperiode erg veel op ons af: 60% van het gemeentebudget zal straks naar zorg gaan!” Over de vraag of je zorg nu lokaal of regionaal moet organiseren is ze nogal duidelijk. “Het moet beide. De complexe en ingewikkelde problemen moeten regionaal opgelost worden, dat kunnen gemeentes niet zelf. De organisatie van die zorg moet echter vanuit de dorpen of de wijken komen; dáár weten we wat er speelt, dáár kennen we de inwoners, dáár kun je problemen snel oplossen. Ik zie dat dagelijks in mijn werk, dit is de enige manier waarop het echt werkt. De dienstverlening zelf moet je altijd zo dicht mogelijk bij je inwoners houden!”

Lees verder

Vragen PvdA/GroenLinks over het gebruik van een motorvliegtuig door de Nijac: Gaat de rust boven Malden definitief verloren?

In de herfst van het vorige jaar is er een aantal keren door de Nijmeegse Aero Club voor het omhoog brengen van zweefvliegtuigen vanaf hun thuisbasis, het Maldensvlak, gebruik gemaakt van een motorvliegtuig. Dat maakte nogal wat ongewenste herrie maar, omdat dit geen gewoonte was, was dat geen bezwaar. Het zweefvliegveld hoort tot een van de favoriete attracties voor jong en oud, het terras is uniek in de omgeving en zweefvliegen is als sport, door de combinatie van rust, ruimte en respect voor natuur en milieu, bij uitstek geschikt voor de natuurlijke omgeving waarin wij leven. Lees verder

Henk van den Berg wederom lijsttrekker PvdA/GroenLinks Heumen

henk2014

Henk van den Berg, lijsttrekker PvdA/GroenLinks Heumen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zal Henk van den Berg de lijst van PvdA/GroenLinks Heumen aanvoeren. ‘Ik zet me graag, voor de vierde raadsperiode op rij, in voor een socialere, leefbaardere en duurzamere gemeente,’ aldus Henk.

De eerste tien personen op de verjongde kandidatenlijst van PvdA/GroenLinks Heumen zijn:
1 Henk van den Berg (bestuur, kleine kernen)
2 Peter van der Molen (leefbaarheid)
3 Ans Stunnenberg (zorg, welzijn)
4 Dirk van Rens (milieu, verkeer)
5 Toon Janssen (sport, verenigingsleven)
6 Joep Witsiers (jeugd, onderwijs)
7 Wim Smids (ouderenbeleid)
8 Jan van der Leij (zorg, welzijn)
9 Hennie Grol (samenleving, integratie)
10 John Arts (financiën)

In de komende vier jaar staan deze personen pal voor het programma van PvdA/GroenLinks Heumen. De continu aanwezigheid van de betrouwbare bestuursstijl van deze twee samenwerkende partijen heeft in Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt in het afgelopen decennium veel goeds gebracht.

De volledige kandidatenlijst, het verkiezingsprogramma en de agenda rondom de gemeenteraadsverkiezingen 2014 zullen in januari op de site worden geplaatst.

Malden geeft weer gul

voedselbank2013Op zaterdag 14 december 2013 heeft er in de regio een grootschalige actie van de Voedselbanken van Nijmegen en Groesbeek plaatsgevonden. In de gemeente Heumen maken momenteel 12 gezinnen gebruik van de Voedselbank. In de stad Nijmegen zijn er zelfs al 450 huishoudens die in grote problemen verkeren en de Voedselbank benutten.

Bezoekers aan het winkelcentrum van Groesbeek, Mook en Malden hebben voor gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank, zo vlak voor de kerstdagen, voor een grote verrassing gezorgd. Bijvoorbeeld bij de Plus in Malden werd door vrijwilligers van de Voedselbank en van de PvdA GroenLinks uit Heumen aan klanten gevraagd om tijdens de boodschappen iets meer in het winkelwagentje te doen dan alleen voor henzelf nodig was. De extra boodschappen werden bij het verlaten van de winkel afgegeven voor de Voedselbank. Opgehaald werd voedsel voor het warme eten, denk aan soep, macaroni en rijst, of zaken voor de broodmaaltijd, evenals koffie en thee. En met de kerstdagen in het zicht werd veel extra’s in de vorm van koek, cakes en chips aangeleverd. Het resultaat was al met al enorm, er werden alleen al bij de Plus in Malden totaal 55 grote kratten gevuld met boodschappen. Medemenselijkheid blijkt hier niet te lijden onder de kredietcrisis.

Niet alleen al het aangereikte voedsel maakte grote indruk op de vrijwilligers, maar vooral ook de hartverwarmende reacties van het Maldense publiek was een grote steun in de rug bij deze actie.

Reactie PvdA/GroenLinks op begroting 2014

In de raadsvergadering van 12 november 2013 stond de begroting voor 2104 op de agenda. De vergadering verliep rustig, zonder grote verrassingen. Onderstaand de tekst die fractieleider Peter van der Molen uitsprak als reactie op de door het college van B&W gepubliceerde begrotingsstukken:

2014 wordt een prachtig jaar, ik weet het zeker

Als je de begroting leest dan is er volop reden tot tevredenheid. Blijkbaar is ons financiële beleid zo goed dat we denderende klappen als afkoop stroming en afwaardering van grondwaarden zonder grote problemen kunnen opvangen. Het gaat hier om een paar miljoen.
Daarnaast zijn we nogal voorzichtig in onze begroting. Zolang ik in de raad zitten worden in de herfst de meest vreselijke tekorten met een septembercirculaire en wat reken- en telwerk teniet gedaan. Ook dit jaar weer. We eindigen zowaar met een overschot. Kortom, met opgeheven hoofd de toekomst tegemoet. Er kan gewerkt worden aan het hart voor Malden, er is een potje met investeringssubsidies voor sportclubs, er zijn plannen om van Maldensteijn een WMO centrum te maken, de bibliotheek verhuist naar Maldensteijn en er komen plannen voor een Veldschuur nieuwe stijl. En het kan nog veel mooier worden, en dan richt ik me vooral tot de luisteraars thuis, als u volgend jaar maart op PvdA/GroenLinks stemt.

Terug naar de begroting, een paar punten wil ik er uit pakken: Lees verder

Zaterdag 14 december 2013 actie Voedselbank in Winkelcentrum Malden

voedselbankactieIn het winkelcentrum van Malden vindt op zaterdag 14 december 2013 aanstaande van 8.30 uur tot 18 uur een inzamelingsactie plaats voor de Voedselbank. In het winkelcentrum vragen vrijwilligers aan klanten om tijdens de boodschappen iets meer in het winkelwagentje te doen dan strikt voor henzelf noodzakelijk is. Gevraagd wordt om deze extra boodschappen na het winkelen beschikbaar te stellen voor de Voedselbanken van Nijmegen en Groesbeek. De Voedselbanken stellen hiermee pakketten samen voor mensen die door de crisis in de armoedeval terecht zijn gekomen. De Voedselbank van Groesbeek coördineert de voedselpakketten voor de betroffen mensen uit Mook en Malden. In Malden maken momenteel een tiental gezinnen gebruik van de Voedselbank. Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning door de Voedselbank wordt eerst door het Nijmeegs Instituut voor Maatschappelijk werk (het NIM) in een voorafgaand gesprek bekeken waarom men deze hulp nodig heeft. Om op deze wijze ook de oorzaak van de armoede aan te kunnen pakken, bijvoorbeeld door schuldhulpverlening.

Het gaat bij deze actie om houdbaar voedsel voor het warme eten, de broodmaaltijd, evenals koffie of thee. Maar ook artikelen voor verzorging zijn nodig. Iets extra’s in de vorm van koek, snoep, chips of chocola is natuurlijk welkom met de feestdagen in zicht.

De actie van 14 december a.s. in het winkelcentrum van Malden wordt ondersteund door een 15-tal vrijwilligers van PvdA/GroenLinks Heumen.

Hennie Grol

PvdA/GroenLinks stemt in met wijziging bestemmingsplan IJkelaarstraat 2 in Overasselt

In de raadsvergadering van 31 oktober 2013 heeft onze fractie ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan IJkelaarstraat 2 Overasselt en de wijziging van het bouwvlak om kamperen bij de boer mogelijk te maken. De agrariër die eigenaar is van deze locatie wil op zijn land een ‘camping bij de boer’ beginnen. Daarvoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden, en om het bedrijfsrisico reëel te maken, het bouwvlak op zijn terrein gewijzigd worden. De komst van de camping is gekoppeld aan het versterken van de ecologische verbindingszone ter plekke, en de ontwikkeling van een waterberging.

Onze fractie juicht de ontwikkeling van kleinschalig toerisme toe. Wij zien de voordelen van het plan, met name de camping gecombineerd met de versterking van de ecologische verbindingszone, en de ontwikkeling van een waterberging. Dat fietsende en wandelende passanten er een pleisterplaats bijkrijgen in de hooiberg is mooi meegenomen. Lees verder

Aankondiging Algemene Ledenvergadering op 27 november 2013

Leden van PvdA en GroenLinks,

We zijn we al weer geruime tijd aan de slag voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart 2014: wij hebben daarvoor een kandidaten-, programma- en campagnecommissie aan het werk gezet.

27 november 2013 zullen we een algemene ledenvergadering houden. We doen dat in het verenigingsgebouw in Overasselt, aanvang 20.00 uur (deur om 19:30 open).

De uitnodiging met agenda, concepten van verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst e.d. volgt  half november 2013.

Na de verkiezingen zal er nogmaals een ALV uitgeschreven worden, met als onderwerpen: evaluatie verkiezingen, (liefst) inzet bij de coalitieonderhandelingen, de jaarrekening over 2013 en Europese verkiezingen in mei 2014.

 

Bestuur PvdA/GROENLINKS Heumen

Succesvolle brainstorm resulteert in vier werkgroepen die programma gaan schrijven

006

De brainstorm van PvdA/GroenLinks Heumen werd druk bezocht, en resulteerde in een viertal werkgroepen die ieder een deel van het verkiezingsprogramma gaan schrijven.

Aan het eind van het programma van onze zeer geslaagde en druk bezochte brainstormavond op 3 september 2013, hebben we vier werkgroepen ingesteld. De werkgroepen zijn geformeerd rondom enkele belangrijke thema’s die we in ons verkiezingsprogramma willen opnemen.

We startten de avond van 3 september met het samen verkennen van de waarden waarop we ons politiek handelen in de periode 2014-2018 willen gaan baseren. Daarna zijn een flink aantal dilemma’s genoteerd, waar we in ons verkiezingsprogramma iets van kunnen opnemen.

De genoemde thema’s gaan we nu alléén inhoudelijk verder uitwerken in vier werkgroepen. Als je binnen de werkgroep van mening bent dat je ook een ander thema moet behandelen, voel je dan vrij om dat te doen: de werktitels zijn niet in beton gegoten. De programmacommissie haalt later de dubbelingen er uit en combineert alle input tot één document. Ook zal de programmacommissie ingaan op de ‘randvoorwaarden’ en het ‘hoe’ in de inleiding van het verkiezingsprogramma.

Het thema van de werkgroep wordt verder uitgewerkt conform de hoofdlijnen die tijdens de brainstormbijeenkomst op 3 september 2013 gezamenlijk zijn aangegeven. Het gaat om maximaal twee A4-tjes tekst voor het verkiezingsprogramma van PvdA/GroenLinks in de gemeente Heumen.

De werkgroepen zijn tot nu toe als volgt samengesteld

Werkgroep 1: Bezuinigingen/Bestuurlijke omgeving/Kerntaken/Participatie; Aanspreekpunt is Henk van den Berg
Werkgroep 2: Zorg/Zelfredzaam; Aanspreekpunt is Theo van Koningsbruggen
Werkgroep 3: Voorzieningen/Leefbaar; Aanspreekpunt is Peter van der Molen
Werkgroep 4: Fysiek/Milieu/Duurzaamheid; Aanspreekpunt is Arna Wijnakker.

Zondag 15 september Open Monumenten Dag gemeente Heumen

erfgoedheumenOp zondag 15 september is het Open Monumenten Dag in Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt. Grijp de kans om achter de voordeur van onze monumenten te kijken. Bekijk de folder en maak uw keuze uit het ruime aanbod.

U kunt kiezen uit 7 kerken, 3 musea, 3 molens en 4 historische boerderijen. Maar er is meer! Zoals de scheidingswallen en de Romeinse wachtpost van Heumensoord of een lezing over Jan J. Luden in het Marishuis.

In Overasselt kunt u zich laten vervoeren per huifkar naar de Lage Hof, de Garstkamp en de molen Zeldenrust. In Nederasselt kunt u het uurwerk in de kerktoren bekijken of natuurgebied Kadans bezoeken.

Dit is maar een greep uit het programma. Er is nog veel meer. Het Sint Georgius Gilde treedt op in Heumen en Malden. Het gilde Sint Salvator Mundi toont zijn gildezilver in Ons Huis.

Het volledige programma staat in de folder (gratis) en programmaboekje ( 1 euro). Deze zijn op diverse adressen verkrijgbaar. Bezoek ook de website van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen.

U bent van harte uitgenodigd.

Comité OMD

Persverklaring PvdA/GroenLinks naar aanleiding van raadsvoorstel over stopzetting ontwikkeling Kanaalzone

Malden, 5 September 2013

De PvdA/GroenLinks fractie van de gemeente Heumen heeft met begrip maar ook enigszins treurig en met zorg kennis genomen van het voorgenomen raadsbesluit om voor dit moment de ontwikkeling van de Kanaalzone in Malden stop te zetten.

Het begrip komt voort uit het feit dat het, gezien het verwachtte enorme tekort, niet meer realistisch is om hier op door te gaan. Het geschatte tekort van bijna 12 miljoen Euro is niet op te brengen door onze gemeente en valt ook niet op te verminderen door nog wijzigingen in de plannen aan te brengen. Wij stemmen dan ook in met het raadsvoorstel.

De treurnis komt voort uit het feit dat wij dit als een gemiste kans beschouwen. Ontwikkeling van de Kanaalzone zou een logische en mooie afronding zijn geweest van het dorp Malden. Het zou voor ons dorp als geheel een enorme stimulans zijn geweest als de ontwikkeling door had kunnen gaan. Met de Kanaalzone zou er voor de komende twintig jaar voldoende woningen kunnen worden gebouwd om de krimp in het dorp Malden tegen te gaan. Het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in het dorp zou hierdoor eenvoudiger worden, de instandhouding van de voorzieningen zoals het theater, het zwembad, de bibliotheek zou eenvoudiger worden. Het winkelcentrum zou eenvoudiger het hoofd boven water kunnen houden. Daarnaast zou het voor Juliana een enorme kans zijn om een volledig nieuw sportpark te kunnen ontwikkelen, een park wat klaar zou zijn voor de toekomst.

De zorg ligt in het verlengde hiervan. Door het wegvallen van de woningbouw in de Kanaalzone dreigt Malden in een krimpscenario te komen waardoor al onze voorzieningen in gevaar komen. Het gaat een enorme opgave worden om voldoende woningen te bouwen – met name betaalbare woningen in de huur en koopsector, woningen voor ouderen, woningen voor jongeren – om deze krimp tegen te gaan. Juliana moet nu een totaal andere koers inslaan om de bestaande verouderde accommodatie om te bouwen tot een modern sportcomplex dat past bij een topklasse vereniging. De eigenaars en ondernemers van het winkelcentrum zullen nog harder aan de slag moeten om hun centrum in stand te houden.

De toekomst van onze gemeente heeft door dit alles een paar uitdagingen erbij gekregen. De PvdA/GroenLinks gaat deze uitdaging niet uit de weg en zal naar vermogen een bijdrage leveren bij het zoeken naar oplossingen om de hele gemeente en dus ook het dorp Malden, leefbaar, sociaal en duurzaam te houden.

Voor vragen naar aanleiding van deze verklaring kunt u contact opnemen met

Harrie Joosten, fractiesecretaris of Peter van der Molen, fractievoorzitter.

Wethouder Henk van den Berg over verkeer door Malden

Zondag 1 september 2013 werd wethouder Henk van den Berg op radio UniqueFM geinterviewd over de verkeersstromen door Malden. Uiteraard kwam de Rijksweg uitgebreid aan bod, met name de manieren die de gemeente Heumen en de omliggende gemeenten en provincies zien om het forse aantal autoritten op deze weg dwars door het dorp te verminderen.

Eén van die maatregelen zou een snelfietsverbinding kunnen zijn tussen Cuijk, over Heumens grondgebied, naar Nijmegen. Henk van den Berg legde o.a. uit dat voor de gemeente Heumen de prioriteiten rondom deze Snelfietsroute liggen bij een veilige oversteek over zowel de Groesbeekseweg als de Scheidingsweg.

U kunt het hele interview hier direct beluisteren.

Download hier de Voorlopige Plannen voor het Hart voor Malden

[ca_audio url_mp3=”http://www.pvdagroenlinksheumen.nl/nieuws/wp-content/uploads/2013/09/20130901henkvdberg-verkeer.mp3″ url_ogg=”” width=”380″ skin=”regular” align=”center”]

Denk mee tijdens Brainstorm GR 2014-2018

Zondag 1 september spraken Peter van der Molen en Theo van Koningsbruggen op Unique FM over de brainstormavond van PvdA/GroenLinks Heumen. Wilt u het gesprek nogmaals beluisteren, of heeft u het gemist? Luister dan hier naar het gesprek.

 

[ca_audio url_mp3=”http://www.pvdagroenlinksheumen.nl/nieuws/wp-content/uploads/2013/09/pgbrainklein4.mp3″ url_ogg=”” width=”380″ skin=”regular” align=”center”]

Ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 wordt de succesvolle samenwerking PvdA/GroenLinks in de Gemeente Heumen voortgezet. Voor deze verkiezingen willen we dan ook gezamenlijk wederom ons verkiezingsprogramma 2014 – 2018 met zorg samenstellen.

Om de betrokkenheid van de leden en burgers zo groot mogelijk te maken, starten we dit proces met een brainstorm bijeenkomst.
Niet alleen PvdA en GroenLinks leden, ook introducees en belangstellenden, die ons gedachtengoed een warm hart toedragen, worden uitgenodigd deel te nemen aan deze avond. Zo komen we tot een breed gedragen verkiezingsprogramma.

Op dinsdag 3 september (Maldensteijn, 20.00 uur) gaan we onder leiding van een externe gespreksleider samen in gesprek over de uitgangspunten c.q. waarden waarop we ons verkiezingsprogramma zullen baseren. Het gaat dan om het uitwerken van waarden als solidariteit, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, leefbaarheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Gedurende het eerste gedeelte van de bijeenkomst zullen we deze waarden samen verkennen en eventueel ook aanvullen. Om deze waarden verder handen en voeten te geven duiden we daarna in kleine groepjes per thema enkele politieke en bestuurlijke keuzen. Zo vormen we ons een beeld van de keuzen die we in de volgende raadsperiode zullen moeten gaan maken. Uiteindelijk willen we voor de komende raadsperiode een realistisch en onderscheidend verkiezingsprogramma in handen krijgen.

U kunt zich voor deze avond aanmelden door naam en adres te mailen naar: brainstorm@pvdagroenlinksheumen.nl.

We verwachten een flinke opkomst. We hopen op veel betrokkenheid en dat we maximaal gebruik kunnen maken van elkaars kennis en ervaring!

De programmacommissie PvdA/GroenLinks Heumen.

Kadernota geeft richting voor het beleid van de komende vier jaren

De behandeling van de kadernota is normaal gesproken een hectisch gebeuren met moties en amendementen die over tafel vliegen waarmee de diverse politieke partijen hun ‘profiel’ proberen te tonen. Dit jaar was het allemaal iets rustiger bij de behandeling van de kadernota in de raadsvergadering van 27 juni 2013. Dat heeft alles te maken met het feit dat de financiële uitgangspositie van onze gemeente niet bepaald gunstig is. Dit gegeven heeft er toe geleid dat in de vroeg stadium de rijen binnen de coalitie gesloten werden en feitelijk de rijen in de hele raad. De kadernota is het voorwerk voor de begroting van november. Dat is vlak voor de verkiezingen. We zullen zien in hoeverre bestuurlijke verantwoordelijkheid dan wel politiek opportunisme dan de boventoon zal voeren.

Belangrijke inhoudelijke punten voor de komende periode zijn:

 • Gemeente blijft proberen de reserves op te vullen (zie ook de reactie van PvdA/GroenLinks Heumen op de begroting 2013).
 • Werken aan het ‘Hart voor Malden’ wordt vast beleid (zie ook het artikel over het Hart voor Malden).
 • Er komen geen verhogingen van de belastingtarieven.
 • Er komt een ton voor nieuw beleid. De wereld blijft bewegen, ook onze gemeente. Je kunt niet iedere mogelijke ontwikkeling op voorhand al blokkeren.
 • Er komt meer geld voor sport, dit in tegenstelling tot de strekking van het artikel in de krant. In plaats van diverse kleine subsidies komt er een grotere pot voor investeringen en groot onderhoud. De PvdA/GroenLinks is al langer een voorstander van deze eenvoudige structuur waarmee je de clubs helpt bij hun grootste problemen, namelijk het doen van grote investeringen in de infrastructuur.
 • Er komt meer geld voor wegbeheer. Opnieuw in tegenstelling met berichten in de krant. Onze gemeente had te weinig geld gereserveerd voor onderhoud. Met een amendement in de raad van 28 juni (initiatief Samen Verder) is tevens besloten de geautomatiseerde ondersteuning van het beheer beter op orde te brengen.
 • De dorpshuizen krijgen een extra uitdaging. Dit geldt vooral voor Maldensteijn. Al jaren is het een doorn in het oog van de raad dat Maldensteijn er niet in slaagt minder afhankelijk te worden van de substantiële gemeentelijke bijdragen. PvdA/GroenLinks ziet dorpshuizen in alle dorpen als een voorziening die er per se moet zijn maar dat moet wel financieel verantwoord blijven. Er zijn op dit moment diverse ontwikkelingen rond de toekomst van Maldensteijn die eerst moeten worden afgerond. Dat zal kort na de zomer zijn. Dan wordt ook duidelijker wat de mogelijkheden voor Maldensteijn in de toekomst zijn en wat er met de bibliotheek gaat gebeuren. Wordt vervolgd dus.

Hieronder een korte weergave van de tekst van onze fractievoorzitter Peter van der Molen bij dit punt: Lees verder

Jaarrekening 2012 gemeente Heumen goedgekeurd

In de raadsvergadering van 28 juni jl. is de jaarrekening 2012 goedgekeurd. Hiermee heeft de raad ingestemd met een forse afwaardering van de gronden die wij als gemeente hebben aangekocht met als doel daar woningbouw of bedrijven op te realiseren. De crisis in deze sector gaat helaas ook niet ongemerkt aan onze kleine gemeente voorbij.

Hieronder de tekst van John Arts, onze financiële woordvoerder, bij dit agendapunt. Lees verder

Nasleep conflict over aanleg riolering buitengebied

Rond het jaar 2005 is de gemeente Heumen in conflict geraakt met een aannemer over het realiseren van de riolering buitengebied. Dit heeft er toe geleid dat het werk de aannemer is ontnomen. Sindsdien zijn de aannemer en de gemeente in een juridisch conflict verzeild geraakt. De aannemer heeft enkele processen gevoerd tegen de gang van zaken. In deze processen is de gemeente tot voor kort altijd in het gelijk gesteld. De aannemer is tenslotte een bodemprocedure gestart en deze bodemprocedure heeft de gemeente Heumen tot verbijstering van een ieder grotendeels verloren met als gevolg dat de gemeente Heumen verplicht is een bedrag van 1,3 miljoen te betalen. Een hoger beroep tegen deze uitspraak is nog mogelijk maar het genoemde bedrag moet in elk geval worden betaald. Mocht de gemeente het hoger beroep winnen, dan vloeit het geld uiteraard weer terug naar de gemeentekas. Complicerend in dit geval is het dat de aannemer in kwestie inmiddels helaas failliet is verklaard. De gemeente wil dan ook dat het te betalen bedrag in depot veilig wordt gesteld en niet voor de uitslag van het hoger beroep wordt verdeeld over schuldeisers. Lees verder

Landgoed Erpewaai

De fractie PvdA/GroenLinks is er jaren een groot voorstander van om als dat mogelijk is, meer natuurgebieden te realiseren in de gemeente Heumen. De ontwikkeling van landgoederen is hier een voorbeeld van. Daarom waren wij zeer verheugd met het initiatief van de eigenaar van de Erpewaai om 20 hectare natuurgebied te creëren rond de Erpewaai dat toegankelijk is voor het publiek. Als tegenprestatie wilde de eigenaar op het landgoed dat hierdoor ontstaat een woning bouwen. De Erpewaai ligt ook nog eens aan het begin van de Ecologische Hoog Structuur zone Heumen – Horssen. Dus hier was op natuurgebied heel veel te winnen. Lees verder

Motie Peuterspeelzaalwerk Heumen aangenomen

28 juni 2013 Gld psz en dorpshuisIn navolging van haar notitie over het Peuter Speelzaal Werk heeft Arna Wijnakker van PvdA/GroenLinks een motie ingediend om het college op te dragen met een overbruggingsvoorstel te komen. Verwacht wordt dat binnenkort minister Asscher met nieuwe maatregelen komt om de doorlopende leerlijn te behouden. De motie werd tijdens de afgelopen raadsvergadering van 27 juni 2013 aangenomen, dankzij steun van SamenVerder en het CDA. DGH en VVD stemden tegen deze motie. Lees verder

Motie spelmateriaal Terp unaniem aangenomen

De kinderen van de basisschool in dorp Heumen hebben elke week gymles in het dorpshuis de Terp. Omdat er geen goede afspraken waren gemaakt over vervanging van het gymmateriaal, dreigde er geen geld voor vervanging te zijn. Voor het nieuwe schooljaar is het wel nodig dat het gymmateriaal vervangen wordt omdat dit versleten is. Door het aannemen van de motie van DGH en PvdA-GroenLinks in de raadsvergadering van 27 juni 2013 is er nu eenmalig 5000 euro subsidie verleend aan de Terp. Wel met de voorwaarde dat de Terp en de Heumense basisschool nu zelf geld gaan reserveren voor vervanging en onderhoud van de gymattributen.

Klik hier voor de motie