Contact met het bestuur

PvdA en GroenLinks in Heumen werken intensief samen binnen één gezamenlijke fractie ‘PvdA/GroenLinks Heumen’, die is samengesteld vanuit één gezamenlijke kandidatenlijst. Het dagelijks bestuur van beider samenwerkende partijen bestaat uit Adrie Claassen, Mitra Nabizadeh, Ruud van Gisteren, Theo van Koningsbruggen en Theo Müller, ieder met een eigen aandachtsgebied.

Het postadres van het bestuur van PvdA/GroenLinks Heumen is Campenshof 3, 6581 GM Malden.

Middels dit formulier neemt u contact op met de de secretaris van het bestuur.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Het secretariaat van het bestuur van PvdA/GroenLinks Heumen is gevestigd op Campenshof 3, 6581 GM  Malden, bestuur@pvdagroenlinksheumen.nl.

De bestuursleden werken collegiaal samen aan het besturen van de samenwerking PvdA/GroenLinks. Elke taak is belegd bij de eerst verantwoordelijke in het bestuur, volgens onderstaand schema.

theovankoningsbruggenPortefeuille 1: Voorzitter – Theo van Koningsbruggen

Aangetreden: december 2010
Herkiesbaar: november 2018

Telefoon: 024 358 2648 / 06 1105 1533

E-mail: theovankoningsbruggen@pvdagroenlinksheumen.nl

Bestuurslid sinds december 2010

 • Leiding geven aan de samenwerking PvdA/GroenLinks
 • Samenstellen agenda’s bestuursvergadering en ALV (samen met secretaris)
 • Voorzitten bestuursvergadering en ALV
 • Samenstellen jaarverslag van het bestuur
 • Contactpersoon en spreekbuis bestuur PvdA/GroenLinks
 • Onderhouden externe contacten en representatie
 • Optreden als woordvoerder voor de pers
 • Organiseren teamvorming bestuur

ruudvangisterenPortefeuille 2: Secretaris – Ruud van Gisteren

Aangetreden: november 2013
Herkiesbaar: november 2017

Telefoon: 024 377 9192 / 06 8357 8193

E-mail: ruudvangisteren@pvdagroenlinksheumen.nl

Bestuurslid sinds november 2013

 • Bijhouden ledenbestand PvdA/GroenLinks
 • Samenstellen agenda bestuursvergadering en ALV (samen met voorzitter)
 • Opstellen verslagen en actielijsten bestuursvergadering en ALV
 • Bijhouden ingekomen post en verzorgen uitgaande correspondentie
 • Verzorgen interne communicatie naar leden (uitnodigingen, agenda’s mededelingen, mailings)
 • Onderhouden externe schriftelijke communicatie
 • Beheer archief
 • Verantwoordelijkheid website (samen met webmaster)
 • Uitvoeren administratieve werkzaamheden bestuur PvdA/GroenLinks
 • Administratie kandidaatstelling Verkiezingen GR2018

theomullerPortefeuille 3: Penningmeester – Theo Müller-Königkrämer

Aangetreden: maart 2015
Herkiesbaar: november 2019

Telefoon: 024 761 0909

E-mail: theomuller@pvdagroenlinksheumen.nl

Bestuurslid sinds maart 2015

 • Financiën verzorgen voor de samenwerking PvdA/GroenLinks
 • Financiële verantwoording projecten verzorgen (zoals Verkiezingen GR2018)
 • Organisatie verkiezingswinkel GR2018
 • Beheer campagnemateriaal

Portefeuille 4: Strategische ontwikkeling – Theo Müller-Königkrämer

Telefoon: 024 761 0909

E-mail: theomuller@pvdagroenlinksheumen.nl

Bestuurslid sinds maart 2015

 • Coördineren politieke avonden met kiezers en burgers
 • Vergroten kiezerspotentieel voor PvdA/GroenLinks
 • Uitvoeren strategische en maatschappelijke verkenningen
 • Contacten onderhouden met buurgemeenten
 • Opstellen jaarlijks beleidsplan
 • Opstellen stappenplan gemeenteraadsverkiezingen
 • Voorzitter programmacommissie GR2018
 • Campagnecoördinator GR2018
 • Coördineren publiciteit

Mitra NabizadehPortefeuille 5: Personeelszaken – Mitra Nabizadeh

Aangetreden: april 2016
Herkiesbaar: april 2020

Telefoon: (06) 5029 6295

E-mail: mitranabizadeh@pvdagroenlinksheumen.nl

Bestuurslid sinds april 2016

 • Onderhouden contacten met de wethouder
 • Onderhouden contacten met de raadsleden
 • Begeleiding wethouder en raadsleden bij hun werkzaamheden
 • Voeren van individuele voortgangsgespreken met wethouder en raadsleden
 • Behartigen alle personele zaken
 • Onderhouden contacten met de voorzitters van de commissies AZ en Financiën
 • Onderhouden contacten met de (plv.) leden commissies en werkgroepen
 • Scouting en werving van nieuw politiek talent in de gemeente Heumen
 • Opleiden en coachen (nieuwe) partijleden
 • Coördinatie van de kandidatencommissie verkiezingen GR2018

adrieclaassenPortefeuille 5: Personeelszaken – Adrie Claassen 

Aangetreden: november 2015
Herkiesbaar: november 2019

Telefoon: 024 3581771 / 06 24488890

E-mail: adrieclaassen@pvdagroenlinksheumen.nl

Bestuurslid sinds 17 november 2015

 • Onderhouden contacten met de wethouder
 • Onderhouden contacten met de raadsleden
 • Begeleiding wethouder en raadsleden bij hun werkzaamheden
 • Voeren van individuele voortgangsgespreken met wethouder en raadsleden
 • Behartigen alle personele zaken
 • Onderhouden contacten met de voorzitters van de commissies AZ en Financiën
 • Onderhouden contacten met de (plv.) leden commissies en werkgroepen
 • Scouting en werving van nieuw politiek talent in de gemeente Heumen
 • Opleiden en coachen (nieuwe) partijleden
 • Coördinatie van de kandidatencommissie verkiezingen GR2018

Taken van de aparte afdelingen van PvdA en GroenLinks in Heumen

De twee Heumense afdelingen van PvdA en GroenLinks hebben ieder een eigen bestuur en zorgen voor de volgende taken:

 • Bijhouden actueel ledenbestand eigen partij en ledenlijst periodiek doorgeven aan secretaris bestuur PvdA/GroenLinks
 • Financieren van de samenwerking PvdA/GroenLinks
 • De afdelingsvoorzitter zit q.q. in het gezamenlijke bestuur van PvdA/GroenLinks
 • Bestuursleden per partij verdelen de taken in onderling overleg
 • Organiseren ALV van de eigen partij
 • Uitvoeren activiteiten en bestuurstaken van de lokale Heumense afdeling
 • Bijhouden ingekomen post en verzorgen uitgaande correspondentie
 • Verzorgen interne communicatie naar leden (uitnodigingen, agenda’s mededelingen, mailings)
 • Beheer archief
 • Beheren van de financiën van de eigen Heumense afdeling
 • Financiële verantwoordelijkheid uitvoeren naar de landelijke partij
 • Onderhouden contacten met eigen landelijke, provinciale en regionale partijorganisatie
 • Informeren van de leden van de eigen partij over nieuws en ontwikkelingen in de eigen partij
 • Werven nieuwe partijleden
 • Opleiden en coachen nieuwe partijleden
 • Deelname bijeenkomsten en congressen van de eigen partij
 • Organiseren van de verkiezingen voor de eigen partij voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Provinciale Staten en het Europees Parlement
 • Faciliteren van het contact naar de leden van de eigen afdeling vanuit het landelijk, provinciaal en regionaal niveau
 • Onderhouden van contacten met de eigen partij in de buurgemeenten